VIRTUAL  INFO  CENTER FOR  PHD STUDENTS
ПРОЕКТИ ЗА ДОКТОРАНТИ

Създаване на университетска система за осигуряване качеството на обучение в третата степен на висшето образование - докторантурата html
European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (ETN DEC) html
Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки html
Други проекти html