ВИРТУАЛЕН  ИНФО  ЦЕНТЪР  ЗА  ДОКТОРАНТИ


Примерна структура


ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА

 

За да изтеглите този документ в MS Word формат, кликнете тук !

Примерна структура и съдържание

на дисертация

 

Увод (обосновка на актуалността на поставения за решаване проблем, 1-2 стр.)

 

I Глава (около 30 стр.)

Анализ на състоянието на проблема

(Анализ на резултатите от научните изследвания по проблема)

1.1.

1.2.

.....

Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)

Цел и задачи на докторантурата (целта е една, а задачите 4-6) Следващите глави трябва да съдържат решенията на формулираните задачи, което трябва да бъде направено с използване на научни методи и средства и да води до достигане на поставената цел, т.е. до отстраняването на недостатъците на известните решения. Формулировката на целта обикновено включва в себе си темата на дисертацията, като например:

Тема: Създаване и изследване на система за ….

Цел на дисертационния труд е създаването и изследването на функционално пълна система за .…  , която …. )

 

II Глава (около 30-40 стр.)

Теоретични изследвания

2.1.                                                                                                            

2.2.

.....

Тази глава на дисертацията е най-важна. В нея докторантът трябва, например, да формулира критерий за оптималност, да предложи модел и методика за теоретично изследване и да представи резултатите от това изследване. Ако предмет на дисертацията е създаването на някаква система, то резултатите от теоретичните изследвания биха могли да бъдат, например, стойностите на параметрите на системата, при които тя ще функционира оптимално от гледна точка на  формулирания критерий.

Резултати и изводи

 

III Глава (около 30 стр.)

Практическо решаване на проблема (с научни методи и средства)

3.1.

3.2.

.....

Резултати и изводи

 

IV Глава (около 30 стр.)

Експериментални изследвания (по научно обосновани методики)

4.1.

4.2.

.....

Резултати и изводи

 

Забележка: Резултатите от експерименталните изследвания в идеалния случай трябва да съвпадат или да са много близки до тези от теоретичните. На практика могат да се получат различия, които най-често се дължат на несъвършенството на модела, използван при теоретичните изследвания. В такъв случай моделът се коригира и т.н.

 

Общи изводи (обобщение на частните изводи след всяка глава)

Предложения за използване на резултатите и виждания за насоките на по-нататъшната работа

Използвана литература (не по-малко от 110 заглавия - монографии, книги, учебници, научни статии и доклади, фирмена литература, повечето издадени през последните 10-15 години, от които 35-40 % на латиница; използваната литература трябва да бъде тематично максимално близка до дисертационния труд и да дава пълна и точна картина за състоянието на проблема; всички заглавия без изключение трябва да бъдат цитирани в дисертацията)

Приложения (резултати от теоретични и експериментални изследвания, проведени както от автора, така и от други лица и организации, които не са намерили място в основната част на дисертацията, например, поради ограниченията в обема)

Научни и научно-приложни приноси (предложени, разработени, създадени нови или модифицирани методи, методики, алгоритми, модели, устройства, технически и/или програмни системи и др. с доказана полезност за практиката;  от приносите трябва да се разбира, че поставените задачи са решени и то с използване на научни методи и средства и че целта на докторантурата е постигната; приносите обикновено се дават в края на автореферата на доктората)

Публикации - всички основни резултати на докторанта трябва да бъдат публикувани в научно-технически списания и в сборници на научно-технически конференции. Броят на публикациите трябва да бъде 5-7, от които:

·  една публикация в чуждестранно списание или в сборника на

   чуждестранна конференция - желателно;

·  минимум една самостоятелна публикация;

·      минимум две публикации в съавторство с научния ръководител, като е желателно докторантът да бъде на първо място в списъка на  съавторите.

Всяка публикация трябва да съдържа примерно:

·     увод - проблем, недостатъци на известните решения, задача за    решаване;

·     изложение - описание на създадените с цел решаване на задачата методи и средства; основни резултати; анализ на резултатите;

·     заключение - основни изводи и препоръки;

·     литература - 4-6 заглавия, от които 1-2 на латиница.

Внедрявания на резултатите (2-3 - в учебния процес, във фирми и др. - удостоверяват се със служебни бележки, в които трябва да има и информация за ефекта от внедряването)

 

Power Point презентация

Плакати (А0, 10-15 бр. с основните резултати на докторантурата)

 

Примери:

Изводи в края на I Глава:

.....

Известните методи не дават възможност за измерване на ….. с достатъчна точност.

.....

Задачи:

.....

Да се създаде метод, който да позволява измерването на ….. с относителна грешка не по-голяма от 1%.

.....

Приноси:

.....

Предложен е метод, който дава възможност за измерване на ….. с относителна грешка по-малка от 0,8%, с което от една страна се удовлетворяват изискванията на съответните български и европейски стандарти, а от друга се повишава научната и практическата стойност на резултатите от измерването. Методът е патентован.

.....

 

Забележка: Горният план касае формата на дисертацията и е примерен. Във всеки конкретен случай трябва да се изготвя конкретен план в зависимост от конкретната тема, от изискванията на Специализирания научен съвет, пред който ще се защитава докторатът, от Комисията на ВАК, пред която ще се докладва работата и т.н. Без да се подценява формата, не бива да се забравя, че основното е съдържанието на дисертацията, чрез което докторантът доказва, че е овладял методологията на научното изследване и че е в състояние да я прилага за решаване на важни за практиката задачи.

 

 

Изводите след първа глава, задачите и приносите трябва да са логически свързани. От една страна, на всеки извод, в който се изтъква някакъв недостатък на известните решения на проблема, трябва да  съответства задача, която трябва да е така формулирани, че нейното решение да води до отстраняване на недостатъка. От друга страна, успешното решаване на поставената задача е принос на докторанта, който  може да бъде научен, научно-приложен или приложен. Броят и най-вече качеството на тези приноси е от съществено значение за крайното решение на Специализирания научен съвет. За да се постигне съответствие между изводите, задачите и приносите може да се използва таблица като долната, наричана още “Дисертационна матрица” поради наличието на логически връзки по хоризонтала и вертикала.

 

No

Изводи

(след първа глава)

Задачи

Приноси

1.

.............................................

.............................................

.............................................

2.

.............................................

.............................................

.............................................

3.

Известните методи не дават възможност за измерване на .................. с достатъчна точност.

Да се създаде метод, който да позволява измерването на …......... с относителна грешка не по-голяма от 1%.

Предложен е метод, който дава възможност за измерване на …......... с относителна грешка  по-малка от 0,8%, с което от една страна се удовлет-воряват изискванията на съответните български и европейски стандарти, а от друга се повишава научната и практическата стойност на резултатите от измерването. Методът е патентован.

4.

.............................................

.............................................

.............................................

5.

.............................................

.............................................

.............................................

6.

.............................................

.............................................

.............................................

 

 

 

 

 

Забележка: Срещу някой от изводите може и да няма задача, респ. принос, а срещу други може да има и повече от една задача, респ. принос.