ВИРТУАЛЕН  ИНФО  ЦЕНТЪР  ЗА  ДОКТОРАНТИ


ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ ПРЕЗ 2001 г.

Номер
на диплома
Дата
на издаване
на дипломата
Име, презиме, фамилия Дата
на утвърждаване
от научната комисия
Номер на протокола Държава Научна степен Научна
специалност
Тема
на дисертационния труд
27032 04.1.2001г. Емил Стефанов Стоянов 25.10.2000г. 11   д-р 05.05.20 Насилствената престъпност и нейната профилактика ввъв Въоръжените сили във РБ
27031 04.1.2001г. Николай Запринов Арабаджийски 25.10.2000г. 12   д-р 05.02.24 Органиация на полицейската служба в МВР
27030 04.1.2001г. Венцислав Митков Василев 25.10.2000г. 11   д-р   Филтрация на изображения в радиолокационна система с обратна синтезирана апертура
27029 04.1.2001г. Наско Стефанов Загоров 25.10.2000г. 11   д-р 05.12.01 Усъвършенстване на комуникационната система в оперативно-тактическите формирования на преходния аналогово-цифров етап
27037 25.1.2001г. Валери Стоилов Стефанов 15.11.2000г. 19   д.филол.н. 05.04.02 Човекът в словото (Проблематизации на идентичността в творби от българската литература)
27038 25.1.2001г. Абдел Рахнан Ал Хашми Суейдан 15.11.2000г. 19 Либия д-р    
27033 25.1.2001г. Маргарита Василева Дишкова 08.11.2000г. 11   д-р    
27039 25.1.2001г. Емил Милков Митрополитски 15.11.2000г. 19   д-р   Въэпитаване говорно-певчески апарат на актьора от муэикалния театър (дишане и гласообраэуване)
27034 25.1.2001г. Андреана Борисова Предоева 08.11.2000г. 11   д-р   Невербални средства в публицистичните телевизионни предавания
27035 25.1.2001г. Мариана Начева Малинова 08.11.2000г. 11   д-р    
27036 25.1.2001г. Светлозар Методиев Влайков 08.11.2000г. 11   д-р 05.04.11 Постоянните сравнения в старобългарския и старорускиа книжовен език ХІ - ХІV
27772 18.2.2001г. Анка Янкова Данчева-Василева 11.12.2001г. 13   д.ист.н. 05.03.03 Пловдив през средновековието-ІV-ХІV в.
27774 18.2.2001г. Нарцис Цветанов Торбов 11.12.2001г. 13   д-р 05.03.01 Тракийско въоражение от късножелязната епоха между Дунава и Балкана(ІІІ - І в. пр. Хр.)
27040 19.2.2001г. Валентин Кръстанов Станков 06.12.2001г. 13   д.ик.н.    
27041 19.2.2001г. Севдалина Илиева Димитрова 06.12.2000г. 13   д-р 05.07.03 Осъзнаване на височините отношения на тоновете с ученици от ІІ-ри клас на СОУ чрез използване на компютърна техника
27042 19.2.2001г. Валентин Костов Стоянов 08.2.2001г. 3   д-р 03.01.35  
27043 21.2.2001г. Маргарита Любенова Серафимова 20.12.2000г. 20   д-р 05.04.01 Епистоларният роман на френското посвещение в историческата поетика на писмото
27047 02.3.2001г. Шери Макс Таджер 20.12.2000г. 17   д.м.н.    
27048 02.3.2001г. Веселина Методиева Първанова 20.12.2000г. 17   д-р 03.01.28 Разширяване на лъчетерапевтичния интервал при консервативно лечение на ранния карцином на млечната жлеза
27046 02.3.2001г. Кирил Христов Радев 20.12.2000г. 20   д-р 05.04.35 Функционално-семантични особености и гранични случаи в употребата на следложните и модифициращите частици в съвременния японски език
27045 02.3.2001г. Велка Александрова Попова 20.12.2000г. 20   д-р 05.04.11 Лингвистични и когнитивни аспекти на синтактичната компетенция на българските деца
27044 02.3.2001г. Анастасия Ничева Петрова 20.12.2000г. 20   д-р 05.04.11 Езекова метафора и балканската картина на света/върху материал от сематичното поле "отрицателни емоции" в бълканските езици
27049 02.3.2001г. Недялка Илиева Кръстева 20.12.2000г. 17   д-р 03.01.53  
27050 05.3.2001г. Паул Юнгет 22.2.2001г. 4 Германия д-р    
27051 05.3.2001г. Паул Брьоер 22.2.2001г. 4 Германия д-р    
27052 05.3.2001г. Николай Георгиев Стоименов 22.2.2001г. 4   д-р 05.03.04 България в балканската политика на Русия(1906-1913)
27053 09.3.2001г. Фадел Салем Яубая Ал Фадли 30.1.2001г. 2 Йемен д-р    
27060 12.3.2001г. Румен Христов Янков 05.1.2001г. 1   д-р 01.08.08 Зониране нва селищата в България по прираст на населението им в условията на урбанизация
27061 12.3.2001г. Маргарита Любенова Серафимова 20.12.2000г. 20   д-р 05.04.01 Епистоларният роман на френското посвещение в историческата поетика на писмото
27063 12.3.2001г. Надежда Щонева Ларионова 09.1.2001г. 1   д-р    
27054 12.3.2001г. Никола Георгиев Григоров 10.1.2001г. 1   д.м.н. 03.01.14 Абдуминална доплерова ехография - диагностични критерии и възможности.
27058 12.3.2001г. Антон Йорданов Сотиров 05.1.2001г. 1   д-р 01.07.13 Петрографска, минераложка и геохимижна характеристика на въглищата от ораново-симитлийския басейн
27055 12.3.2001г. Иван Атанасов Андреев 10.1.2001г. 1   д-р   Оценка на бойната ефективност на съединение ЗРВ чрез стимулиране процесите на противовъздушния бой
27057 12.3.2001г. Тихомир Александров 05.1.2001г. 1   д-р    
27062 12.3.2001г. Емилия Миткова Михайлова 09.1.2001г. 1   д-р    
27056 12.3.2001г. Димитър Илиев Недялков 10.1.2001г. 1   д-р 05.12.01 Въздушната мощ и ролята й за хода и изхода за военните конфликти
27059 12.3.2001г. Цвета Станимирова Иванова 05.1.2001г. 1   д-р 01.07.05 Кристалохимични особености на термична декомпозиция на минерали от хидроталкитовата група
27086 19.3.2001г. Виктория Евгениева Патрикова 15.1.2001г. 1   д-р    
27077 19.3.2001г. Адриан Миленов Палов 09.1.2001г. 1   д.м.н.    
27078 19.3.2001г. Юлиана Александрова Душанова 09.1.2001г. 1   д-р    
27079 19.3.2001г. Милена Славчева Михайлова 09.1.2001г. 1   д-р 01.06.17 Периферни и централни механизми на последователната преработка на зрителни стимоли с различен пространствено-честотен състав
27080 19.3.2001г. Събина Стоянова Ковачева 09.1.2001г. 1   д-р 01.06.16 Участие на белтъчното фосфорилиране протохлорофилидната трансформация и ранните етапи на хлоропластното развитие
27081 19.3.2001г. Емил Ставрев Сотиров 09.1.2001г. 1   д-р 01.06.17 Роля на азотния оксид в регулиране на съкратителната активност на тонични и фазични гладки мускули от стомашночревния тракт
27082 19.3.2001г. Илиана Иванова Костова 09.1.2001г. 1   д-р 01.06.12 Изследване генетичната нестабилност на щам Streptomyces tenabrarius продуцент на небрамицинов антибиотичен комплекс
27084 19.3.2001г. Татяна Стефанова Маджарова 12.1.2001г. 1   д-р 01.01.10 Някои модели на теория на риска
27073 19.3.2001г. Савка Костова Балова-Николова 09.1.2001г. 1   д-р    
27083 19.3.2001г. Йоанис Димитриос Симос 10.1.2001г. 1 Гърция д-р 05.08.02 Музикалното образование в нова и съвременна Гърция
27076 19.3.2001г. Елена Димитрова Василева 09.1.2001г. 1   д-р 01.05.06 Някои изследвания върху физико-механичните свойства и биоразградимостта на модифициран желатин
27074 19.3.2001г. Ивелина Мирчева Георгиева 09.1.2001г. 1   д-р 01.05.02 Геометрична и електронна структура на координационни съединения на Pt ІІ PdІІ с противотуморни свойства
27072 19.3.2001г. Захари Тодоров Захариев 09.1.2001г. 1   д.т.н. 02.01.02 Нови свръхтвърди боридни композиционни материали
27071 19.3.2001г. Таня Атанасова Хубенова-Сидерова 12.1.2001г. 1   д-р    
27070 19.3.2001г. Галина Стефанова Чинчева 12.1.2001г. 1   д-р 04.02.07 Проучване върху ефекта на някои генетични и негенетични фактори върху основните продуктивни признаци на овце от шуменски тип на СИБ и кавказка тънкорунни породи
27069 19.3.2001г. Ганчо Ганчев Ганчев 12.1.2001г. 1   д-р 04.02.04 Влияние на обема и физическата форма на дажбата върху оползотворяването на енергията и протеина при огояване на бичета
27068 19.3.2001г. Красимир Пенев Пенев 16.1.2001г. 1   д-р 04.01.02 Оценка на почвената влажност и температура чрез пространствени измервания в полето
27067 19.3.2001г. Цветана Григорова Григорова-Щърбева 08.1.2001г. 1   д-р 02.20.07 Изследване и симолации на автономни инвертори с ограничителни диоди
27066 19.3.2001г. Емил Емилов Владков 08.1.2001г. 1   д-р 02.20.01 Методи и средства за цифрова обработка на сигналите в измерителни системи
27065 19.3.2001г. Силвия Борисова Попова 08.1.2001г. 1   д-р 02.21.07 Нови методи за автоматизация на видеомикроскопски микробиологични изследвния
27064 19.3.2001г. Татяна Богданова Георгиева 08.3.2001г. 5   д-р    
27075 19.3.2001г. Зорница Иванова Главчева 09.1.2001г. 1   д-р 01.05.03 Синтез, спектрални и структурни изследвания на производни на квадратната киселина-нови материали за нелинейна оптика
27085 20.3.2001г. Гергана Василева Друмева 19.1.2001г. 2   д-р 01.07.12 Динамични деформационни свойства на диспресни и полускални разновидности
27087 21.3.2001г. Петър Петров Ножаров 19.1.2001г. 2   д-р 01.08.09 Рискови метеорологични комплекси в България-биоклиматични аспекти
27088 21.3.2001г. Емил Георгиев Василев 19.1.2001г. 2   д-р 01.07.01 Геоложки строеж на част от Централна Странджа планина
27089 23.3.2001г. Иво Веселинов Мишонов 23.1.2001г. 2   д-р 02.10.09 Метод за извличане на мед и цинк от солнокисели разтвори с помоща на смесен естрагент
27091 26.3.2001г. Александър Иванов Огойски 23.1.2001г. 2   д-р 01.03.16 Изследване на послесветеното на положителния стлълб на кадмий-неонова плазма
27092 26.3.2001г. Иван Динев Иванов 26.1.2001г. 2   д-р 04.03.06 Клинико-морфологични проучвания на ензоотична миелоцитоматоза при кокошки-носачки, асоциирана с други неоплази
27093 26.3.2001г. Ангел Илиев Величков 15.1.2001г. 1   д.псих.н. 05.06.01 Предполагаемите светове на личността
27094 26.3.2001г. Десислава Васкова Кънчева 15.1.2001г. 1   д-р 05.01.17 Евтаназията-етико-християнско измерение
27095 26.3.2001г. Любен Димитров Христов 15.1.2001г. 1   д-р 05.01.13 Пространството като проблем на философия на културата
27096 26.3.2001г. Павел Атанасов Сарафов 15.1.2001г. 1   д-р 05.05.08 Правото на собственост и неговите ограничения
27097 26.3.2001г. Ивайла Любомирова Попова 16.1.2001г. 1   д-р 05.03.03 Византийски интелектуалци в културата на Италия-втората половина на 14-началото на 15 век
27090 26.3.2001г. Пенка Влайкова Стоева 23.1.2001г. 2   д-р 01.04.08 Спектрометрия на праховия континуум и хидроксила в ултравиолета на Халеевата комета
27098 30.3.2001г. Чой Гуан 24.1.2001г. 1 Корея д-р   Корейската музика - изследване и анализ на състоянието и
27126 02.4.2001г. Маргарита Йорданова Костадинова 17.1.2001г. 1   д-р 05.04.18 Опозицията- свой-чужд в чешкия и българския език
27121 02.4.2001г. Цанка Тодорова Цанкова 29.1.2001г. 2   д.ю.н. 05.05.08 Фактическото съпружеско съжителство и българското семейно право
27122 02.4.2001г. Георги Теологов Каприев 29.1.2001г. 2   д.фил.н. 05.01.00  
27133 02.4.2001г. Веселка Милчева Тончева 24.1.2001г. 2   д-р   Музикалния фолклор на българите мохамедани от Тетевенско
27123 02.4.2001г. Зоя Килирова Горанова 29.1.2001г. 2   д.п.н.    
27124 02.4.2001г. Цветанка Тодорова Сарафова-Петрова 17.1.2001г. 1   д-р 05.04.06 Творчеството на Олга Кобилянска и Леся Украинка в контекста на украинската модернистична литература
27125 02.4.2001г. Полина Юриевна Бокова 17.1.2001г. 1   д-р   Лексикограматична интерференция в условията на българско-руското двуезичие
27120 02.4.2001г. Антоний Василев Стаев 30.1.2001г. 2   д-р    
27127 02.4.2001г. Георги Велчев Петков 31.1.2001г. 2   д.филол.н. 05.04.00  
27128 02.4.2001г. Стефан Иванов Шикеров 31.1.2001г. 2   д-р 05.04.01 Типология на художествените взаимодействия в литературната творба
27129 02.4.2001г. Юрий Петров Проданов 31.1.2001г. 2   д-р 05.04.02 Феноменът на говоренето във възрожденската литература
27130 02.4.2001г. Петко Тодоров Петков 16.1.2001г. 1   д-р 05.02.18 Методически подходи за проектиране на технология за практическо използване на икономико-математическите модели в управление на аграрното стопанство
27132 02.4.2001г. Олга Димитрова Борисова 30.1.2001г. 2   д-р 05.02.10 Относно подхода за интегриране на Република България във Вътрешния пазар на Европейския съюз
27116 02.4.2001г. Мария Стоянова Панчовска 24.1.2001г. 2   д-р 03.01.18 Клинични, генетични и имонологични проучвания при сидрома на Сьогрен
27119 02.4.2001г. Невена Александрова Александрова 30.1.2001г. 2   д-р 01.06.10 Приложение на биохимични и молекулярни подходи за характеризиране на новополучени линии обикновена пшеница
27131 02.4.2001г. Сергей Тодоров Найденов 30.1.2001г. 2   д-р 05.02.18 Производствените разходи в пивоварната промишленост на Република България
27110 02.4.2001г. Борислав Живков Чакъров 31.1.2001г. 2   д-р 02.08.11 Разработване и изследване на елементи от изваждаеми системи за измерване по време на сондирането
27117 02.4.2001г. Златко Темелко Темелковски 24.1.2001г. 2   д-р    
27118 02.4.2001г. Евгения Василева Русчева 24.1.2001г. 2   д-р 03.01.19 Трансканиално доплерово мониториране на микроемболични сигнали при болни с атеросклероза на вътрешната сънна артерия
27103 02.4.2001г. Радостина Недкова Недкова 22.3.2001г. 7   д-р    
27104 02.4.2001г. Петър Киров Петров 23.1.2001г. 2   д-р 01.06.12 Хеликобактер пилори - микробиологична характеристика
27105 02.4.2001г. Румен Киров Киров 23.1.2001г. 2   д-р   Възрастово-зависими ефекти на някои серотон2 рецепторни антагонисти
27106 02.4.2001г. Ивайло Стефанов Михайлов 23.1.2001г. 2   д-р 01.06.04 Действие на мимозина върху клетачния цикъл
27107 02.4.2001г. Димитър Бориславов Кънев 23.1.2001г. 2   д-р 01.06.04 Изследване ролята на вишите нива на организация на хроматина върху репликацията на ДНК
27101 02.4.2001г. Красимира Тодорова Маркова-Петрова 23.1.2001г. 2   д-р 02.10.06 Диепоксидни композити с подобрени характеристики
27109 02.4.2001г. Георги Христов Станчев 22.1.2001г. 2   д-р 02.07.20 Електромагнитна съвместимост между УКВ-ЧМ радиоразпръсквателни станции и въздухоплавателни служби
27102 02.4.2001г. Иво Михайлов Михайлов 25.1.2001г. 2   д-р 01.01.02 2-групи като групи на Галоа
27111 02.4.2001г. Самир Махмуд Кадри 17.1.2001г. 1 Йордания д-р 02.15.04 Изследвания върху стоманобетонни оребрени плочи с хурди
27112 02.4.2001г. Валентин Спасов Китанов 30.1.2001г. 2   д-р   България и южнославянската идея през 19 век до 1878г.
27113 02.4.2001г. Лиляна Димитрова Гошева 30.1.2001г. 2   д-р    
27114 02.4.2001г. Георги Господинов Ковачев 30.1.2001г. 2   д-р 05.03.12 Българските земи между източна Стара планина и Странджа през 12-14 век
27115 02.4.2001г. Евгения Иванова Иванова 30.1.2001г. 2   д-р 05.03.06 Стопанско развитие на Стара Загора и околия(1918-1934)
27100 02.4.2001г. Росица Димитрова Николова 23.1.2001г. 2   д-р 01.05.03 Синтез и химични превръщания на фосфосъдържащи кумаринови производни
27099 02.4.2001г. Юрий Иванов Бинев 23.1.2001г. 2   д-р 01.05.03 ИЧ спектри и строеж на нитрили и техни аниони експериментално МО изследване
27108 02.4.2001г. Галидия Иванова Петрова-Спасова 22.1.2001г. 2   д-р 02.20.08 Методи и електронни устройства за импеданс-кардиография
27134 05.4.2001г. Пламена Венцеславова Златева 05.2.2001г. 3   д-р 02.21.08 Управление в режим на хлъзгане на непрекъснати ферментационни процеси
27135 05.4.2001г. Христо Иванов Христов 07.2.2001г. 2   д.т.н. 02.02.08 Оптимално проектиране на кумулативни възли
27137 12.4.2001г. Пенка Цветанова Маринова 09.2.2001г. 3   д.с.с.н. 04.02.01 Проучване върху постнаталното развитие и породните особености на мускулната тъкан при свине и овце и на връзката между нейните количествени и качествени параметри
27138 12.4.2001г. Димитър Атанасов Танков 09.2.2001г. 3   д-р 04.02.04 Проучване върху микофлората и разпастранението на заераленон и деоксиниваленол в пшеница и царевеца за фуражно производство
27136 12.4.2001г. Ивайло Янков Алексиев 07.2.2001г. 2   д-р   Психична криза у курсанти
27139 18.4.2001г. Петко Василев Велев 14.2.2001г. 1   д-р 02.06.13 Динамика на топлообменните процеси в пътнически вагон
27140 18.4.2001г. Венко Георгиев Витмимов 14.2.2001г. 1   д-р    
27154 23.4.2001г. Соня Христова Бенчева 12.2.2001г. 3   д-р 04.04.06 Проучвания върху разтежа и устойчивостта на тополови клонове с оглед възможностите за ранна селекция
27155 23.4.2001г. Свилена Асенова Ангелова 12.2.2001г. 3   д-р   Проучване на интродуцирани сортове ориз с оглед целите на селекцията и производството в България
27156 23.4.2001г. Димитър Василев Стоянов 20.2.2001г. 4   д.ф.н. 01.03.13 Възстановяване на времевия оптичен профил в дистанционно сондиране
27145 23.4.2001г. Марио Йорданов Митов 06.2.2001г. 3   д-р 01.05.05 Електрохимично поведение на наночастици, получени чрез борхидридна редукция
27157 23.4.2001г. Пламен Любенов Божилов 20.2.2001г. 4   д-р 01.03.01 Нулеви р-брани
27159 23.4.2001г. Анета Василева Михайлова 13.2.2001г. 3   д-р 05.03.04 Румънският елит и проблемите на националната идентичност между двете световни войни 1918-1939
27160 23.4.2001г. Мариета Петрова Савчева 07.2.2001г. 3   д-р 05.08.04 Декоративното тъкане като средство за развитие на изобразителните способности у 11-12 годишните деца
27153 23.4.2001г. Александра Василева Балабанова 12.2.2001г. 3   д-р 04.01.14 Индефициране и използване на растителни генетични ресурси
27158 23.4.2001г. Петър Методиев Рафаилов 20.2.2001г. 4   д-р 01.03.25 Раманова спектроскопия на фулерно-производни съединения и въглеродни нанотуби
27141 23.4.2001г. Ирина Христова Топалова 19.2.2001г. 4   д-р 02.21.07 Инвариантно разпознаване на двумерни обекти чрез невронни мрежи с обратно разпостранение на грешката
27151 23.4.2001г. Малина Христова Делчева 06.2.2001г. 3   д-р 02.22.01 Морфометрична изменчивост на видове от род Saxifraga L в Българския-статистически подход
27150 23.4.2001г. Светослав Димитров Тодоров 06.2.2001г. 3   д-р 01.06.12 Пречустване и характеризиране на бактериоцини изолирани.....
27149 23.4.2001г. Мария Димитрова Христова 06.2.2001г. 3   д-р   Бисбензилизохинови алкалоиди като инхибитори
27148 23.4.2001г. Евгения Димитрова Попова 09.2.2001г. 3   д-р 01.01.12 Обобщена интервална аритметика
27146 23.4.2001г. Кирил Блажев Гавазов 06.2.2001г. 3   д-р 01.05.02 Екстракция на тройни йонно-асоциирани комплекси на ванадий с полифеноли и тетразолови соли
27144 23.4.2001г. Георги Любомиров Леков 19.2.2001г. 4   д-р    
27143 23.4.2001г. Петър Димитров Митев 19.2.2001г. 4   д-р 02.05.32 Система за акустичен анализ на патологични гласове и скрининг на ларингеалните заболявания
27142 23.4.2001г. Добромир Петков Добрев 19.2.2001г. 4   д-р   Методи и електронни устройства за мониториране на новородени
27147 23.4.2001г. Антон Илиев Илиев 09.2.2001г. 3   д-р 01.01.12 Числено решаване на нелинейни уравнения
27152 23.4.2001г. Петя Стефанова Димова 07.2.2001г. 3   д-р 03.01.19 Терапевтичен Ефект на някои нови антиконвулсанти при епилепсии в детска възраст
27162 24.4.2001г. Йонко Димитров Кирчев 19.2.2001г. 4   д.ю.н. 05.05.00  
27161 24.4.2001г. Иван Георгиев Поромански 21.2.2001г. 4   д-р 03.01.37 диабетно ходило. Диагностично лечебно поведение
27184 02.5.2001г. Ахмед Омар Мохамед Ал Изеуи 28.2.2001г. 2 Либия д-р    
27183 02.5.2001г. Николай Златев Колев 28.2.2001г. 2   д-р 02.01.48 Изследване работоспособността на стъклонапълнени полиамидни ролки за въжени електротелфери
27182 02.5.2001г. Теодоси Манолов Стоев 28.2.2001г. 2   д-р 02.01.04 Проблеми на динамичния анализ и синтез на кинетични акумулатори на енергия
27179 02.5.2001г. Кристина Александрова Жечева 27.2.2001г. 4   д-р 04.01.04 Влияние на растителните остатъци и оборският тор върху образуването и натрупването на хумуса и въздействието му върху растенията
27180 02.5.2001г. Елина Димитрова Цонева 27.2.2001г. 4   д-р 04.01.05 Селекционни резултати от програмата за подобряване на генетичните ресурси на кайсията
27175 02.5.2001г. Ирен Иванова Иванчева 14.2.2001г. 3   д-р 05.04.02 Аспекти на междутекстовостта в българската женска поезия от средата на 19 век до 20-те години на 20 век
27178 02.5.2001г. Пенка Желязкова Вълчинкова 27.2.2001г. 4   д-р 04.01.14 Физиолого-генетични проучвания на елементи на продуктивността и добива при царевицата
27177 02.5.2001г. Бисерка Лазарова Дакова 14.2.2001г. 3   д-р    
27176 02.5.2001г. Петя Запрянова Янева 14.2.2001г. 3   д.филол.н. 05.04.22 Тектология и езикови особености на гръцките сборници- извори за симеоновия сборник по светеславовия препис -1073
27185 02.5.2001г. Велко Георгиев Наумов 28.2.2001г. 2   д-р 02.21.07 Автоматизирана термовизионна система за диагностика и управление
27165 02.5.2001г. Иванка Николаева Шивачева-Пинева 12.2.2001г. 3   д-р    
27163 02.5.2001г. Георги Димитров Димитров 12.2.2001г. 3   д.с.н. 05.11.00 Модерност и социология(социокултурна предметодологическа обусловеност на социологическия подход)
27181 02.5.2001г. Мария Иванова Моллова 27.2.2001г. 4   д-р    
27164 02.5.2001г. Мария Георгиева Мандаджиева 12.2.2001г. 3   д-р 05.07.03 Диалогови дидактически компютърни програми в обучението по общотехническа дисциплина
27166 02.5.2001г. Людмил Руменов Георгиев 12.2.2001г. 3   д-р 05.05.22 Връзките на МВР с медиите и влиянието им върху изграждането на институционния имидж
27167 02.5.2001г. Тодор Недев Недев 12.2.2001г. 3   д-р    
27168 02.5.2001г. Ваня Атанасова Петрова 12.2.2001г. 3   д-р 05.07.03 Интегративни тенденции и образователни приоритети в природонаучното съдържание на обучението в нач. Уч. Степен
27169 02.5.2001г. Милен Иванов Балтов 13.2.2001г. 3   д-р 05.02.18 Управленско консултиране за малки и средни предприятия
27170 02.5.2001г. Владимир Радев Пеовски 13.2.2001г. 3   д-р 05.02.01 Концепцията за човешкия капитал и интегралният икономически подход
27171 02.5.2001г. Лъчезар Димитров Цоцорков 14.2.2001г. 3   д-р 05.02.21 Основи на фирмената култура в минно-обогатителните комплекси
27172 02.5.2001г. Алекси Костов Патев 14.2.2001г. 3   д-р 02.17.05 Мащаб на жилищната сграда
27173 02.5.2001г. Жирайр Карник Бадваганян 14.2.2001г. 3   д-р 01.02.03 Хистерезисно-фрактурната теория в нелинейния анализ на прътови стоманобетонни конструкции
27174 02.5.2001г. Владимир Иванов Донев 14.2.2001г. 3   д-р 05.04.02 Фоклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов
27199 07.5.2001г. Николай Стефанов Лазаров 21.2.2001г. 4   д.изк. 05.08.03 Изкуство и техника на визуалните ефекти
27197 07.5.2001г. Виолета Димитрова Маринова 21.2.2001г. 4   д.м.н. 03.01.37 Диагностика и оперативно лечение на заболяванията на извънчернодробните жлъчни пътища
27205 07.5.2001г. Радостин Георгиев Куртев 06.3.2001г. 5   д-р 01.04.02 Звездни населения игалактики от Местната група
27204 07.5.2001г. Николай Михайлов Узунов 06.3.2001г. 5   д-р 01.03.04 Развитие на някои ядрени методи за тънкослоен и обемен анализ
27203 07.5.2001г. Ангел Белчев Цолов 05.3.2001г. 5   д-р 02.06.02 Управление на Обратими-Двигател-Генератори от системите за надеждно захранване в АЕЦ"Козлодуй"
27202 07.5.2001г. Цветан Асенов Мицев 05.3.2001г. 5   д-р 02.20.05 Лидерен екологичен контрол на атмосферния аерозол
27200 07.5.2001г. Патиас Йоаннис Парменион 05.3.2001г. 5 Гърция д-р 02.21.04 Методи и средства, базирани на дескриптивна логика, за представянето на знания в СПВР
27198 07.5.2001г. Елбашир Ахмед Абдула Белкир 21.2.2001г. 4 Либия д-р 03.01.50 Отдалечени резултати след хирургическо лечение на международен дефект в детска възраст
27189 07.5.2001г. Георги Цветанов Цветков 20.2.2001г. 4   д-р 01.05.02 Влияние на механохимичните ефекти върху фазовите превръщания в системите La2O3-SIO2 и Y2O3-SIO2
27186 07.5.2001г. Любомир Кирилов Тимчев 19.2.2001г. 4   д-р 05.02.24  
27201 07.5.2001г. Петя Дойчева Копринкова 05.3.2001г. 5   д-р 02.21.08 Обучение и остойчивост на интелигентни системи за управление с приложение към биотехнологични процеси
27196 07.5.2001г. Николай Гогов Кръстев 21.2.2001г. 4   д-р 03.01.14 Клинична стойност на лапароскопията и лапароскопската ехография в диагностиката на солидните чернодробни образувания
27188 07.5.2001г. Стефан Атанасов Лицов 20.2.2001г. 4   д-р    
27187 07.5.2001г. Ивайло Стефанов Дичев 19.2.2001г. 4   д.с.н. 05.11.00 Културни превъплащения на дара в модерната епоха
27190 07.5.2001г. Живко Асенов Велков 20.2.2001г. 4   д-р 01.05.03 Синтези, структура и моделни реакции на карботиоамидии
27191 07.5.2001г. Даниела Илиева Бътовска 20.2.2001г. 4   д-р    
27192 07.5.2001г. Албена Кирилова Дечева-Чакърова 20.2.2001г. 4   д-р 01.05.04 Атомно абсорбционен анализ на примеси във флуоридна матрица
27193 07.5.2001г. Александър Николов Димитров 20.2.2001г. 4   д-р 02.10.23 Антикорозионно действие на модифицирани с азотна киселина нефтени въглеводороди
27194 07.5.2001г. Балик Маломиров Джамбазов 20.2.2001г. 4   д-р 01.06.14 Фаунистични, зоогеографски и екологични изследвания върху Empidoidea в западните Родопи
27195 07.5.2001г. Стела Стоянова Лазарова 20.2.2001г. 4   д-р    
27228 14.5.2001г. Петър Янакиев Янакиев 07.3.2001г. 5   д-р 01.06.04 Физическото картиране в областта на наследствената моторо-сензорна невропатия-Лом(НМСНЛ) в района на 8g24
27234 14.5.2001г. Стефан Владимиров Вълчинов 13.3.2001г. 5   д-р    
27230 14.5.2001г. Адрияна Кирилова Анадолийска 07.3.2001г. 5   д.м.н.    
27227 14.5.2001г. Петър Кирилов Петров 07.3.2001г. 5   д-р   Съвременни аспекти в етилогията, патогенезата, диагностиката и лечението на острия панкреатит
27231 14.5.2001г. Веселин Иванов Павлов 07.3.2001г. 5   д.м.н. 03.01.35 Клинико-морфологични проучвания на Евстахиевата тръба и лечение на последствията от нейната дисфункция
27232 14.5.2001г. Поля Петрова Паунова 07.3.2001г. 5   д-р 05.08.02 Марин Големинов в българското музикознание
27233 14.5.2001г. Георгиос Христос Игнатиадис 13.3.2001г. 5 Гърция д-р 04.01.10 Плодови-черви - неприятели по ябълката при интегрирани растително- защитни системи
27229 14.5.2001г. Ива Тодорова Петкова-Георгиева 07.3.2001г. 5   д-р 03.01.36 Усложнения и поведение след тампонада със силиконово масло
27235 14.5.2001г. Неделчо Тодоров Мерсинков 13.3.2001г. 5   д.с.с.н. 04.01.05 Принос за селекцията на зимния пивоварен ечемик в България
27236 14.5.2001г. Любен Борисов Йончев 14.3.2001г. 4   д.т.н. 02.22.05 Национална система за радиоекологични оценки и подходи при възстановяване на природната среда в районите засегнати от уранодобива в България. Концепция, програма и организация
27238 14.5.2001г. Георги Гецов Кенаров 14.3.2001г. 3   д-р 02.01.48 Комплексно изследване динамичните характеристики и надеждноста на конусна спирачка за телферни електродвигатели
27241 14.5.2001г. Абуажеля Салех Али Елагта 14.3.2001г. 3 Либия д-р 02.19.08 Вибрации и вибро контрол на тръбопроводи в химическата промишленост
27242 14.5.2001г. Ганчо Панчев Ганев 14.3.2001г. 3   д-р   Изследване на смесообразуването в бързоходните дизелови двигатели двигатели
27243 14.5.2001г. Халед Мансур Тантуш 14.3.2001г. 3 Либия д-р 02.14.07 Осигоряване на точността при сглобяване на съединенията на ремонтираните автомобили
27226 14.5.2001г. Кольо Георгиев Колев 06.3.2001г. 5   д-р 01.06.16 Влияние на трифлуралин и ДРОПП върху структурните промени на легхемоглобин и ефективноста на азотфиксацията при Glycine max. Meer
27237 14.5.2001г. Димитър Сотиров Ставрев 14.3.2001г. 3   д.т.н. 02.01.02 Структура и свойство но желязо-въглеродни сплави след въздействие с концентрирани енергийни потоци
27240 14.5.2001г. Валентин Василев Бобилов 14.3.2001г. 3   д-р 02.15.09 Усъвършенствуван експлоатиционен режим на директно свързана абонатна станция към топлопреносна мрежа
27212 14.5.2001г. Валентин Георгиев Питньов 27.2.2001г. 4   д-р    
27206 14.5.2001г. Йордан Танков Калчев 26.2.2001г. 5   д-р    
27225 14.5.2001г. Полина Стоянова Кирова 06.3.2001г. 5   д-р   Модулация на Са2р активируеми К+ канали с висока проводимост в гладкомускулни клетки:ефекти на някои хормони и фармакологични ефкти
27239 14.5.2001г. Борислав Георгиев Кючуков 14.3.2001г. 3   д-р 02.13.02 Хидрофобизиране на дървесина в паметници на културата, жилищни и обществени сгради
27207 14.5.2001г. Владимир Стефанов Дулов 26.2.2001г. 5   д-р 05.11.00 Ценностни ориентации в масмедийната музикална култура
27208 14.5.2001г. Атанас Димитров Атанасов 26.2.2001г. 5   д-р 05.07.03 дидактическа система за непрекъснато професионално обучение на туристически кадри
27209 14.5.2001г. Стефка Колева Христова 26.2.2001г. 5   д-р 05.07.01 Феноменът агресия у децата на 6-7
27211 14.5.2001г. Мира Николаева Маркова 27.2.2001г. 4   д-р 05.03.14 Селото в Средна Стара планина(края19-20век)
27213 14.5.2001г. Мария Георгиева Манолова 27.2.2001г. 4   д-р 05.03.12 Луксозна керамика в българските земи през византийското владичество(11-12век)
27214 14.5.2001г. Таня Петрова Парушева 27.2.2001г. 4   д-р 05.02.18 Туристическата мотивация(теоретико-приложни проблеми)
27221 14.5.2001г. Георги Николаев Кръстев 28.2.2001г. 3   д-р 05.02.24 Разузнаването в системата на националната сигурност на България
27216 14.5.2001г. Нона Тодорова Маламова 27.2.2001г. 4   д-р 05.02.18 Трудовата мотивация на заетите в земеделието от планинските и полупланинските райони
27217 14.5.2001г. Марин Иванов Гълъбов 27.2.2001г. 4   д-р   Дългосрочно финансиране на промишлената фирма
27218 14.5.2001г. Георги Шинков Забунов 27.2.2001г. 4   д-р 05.02.18 Проблеми на изучаване на мотивите и поведението на потребителите
27219 14.5.2001г. Вихра Господинова Баева 28.2.2001г. 4   д-р 05.04.09 Разкази за чудеса(Локална традиция и личен опит
27220 14.5.2001г. Сашо Стефанов Евлогиев 28.2.2001г. 3   д-р 05.12.01 Изследване на възможностите за оптимизиране на бойното използване на РВ и артилерията на армейския корпус при водене на маневрена отбрана
27215 14.5.2001г. Атанасиос Йоанис Политис 27.2.2001г. 4 Гърция д-р 05.02.03 Икономическите стимули в Гърция.
27224 14.5.2001г. Бранимир Иванов Банов 06.3.2001г. 5   д-р 01.05.14 Изследване на мангановидиоксиди по отношение на интеркалация на литиеви йони
27210 14.5.2001г. Георги Михайлов Саров 26.2.2001г. 5   д-р 05.11.00 Социални способи за стимулиране индивидуалната профилактична активност
27223 14.5.2001г. Божидар Иванов Йорданов 06.3.2001г. 5   д.х.н. 01.05.03 Вибрационна спектроскапия с поларизирано лъчене
27222 14.5.2001г. Иван Георгиев Бинев 06.3.2001г. 5   д.х.н. 01.05.03 ИЧ спектрални и структурни промени, породени от превръщането на органични молекули в аниони
27255 21.5.2001г. Румяна Йовева Никова 12.3.2001г. 6   д.п.н. 05.07.03 Теоретични и прагматични аспекти на образованието по литература в средна и горна училищна степен
27256 21.5.2001г. Каролина Станиславова Хлебарова-Кирова 12.3.2001г. 6   д-р   Европейският модел на системата от наказаттелноправни санкции
27265 21.5.2001г. Осама Бер Салим Маа Ал-Баред 10.4.2001г. 7 Сирия д-р    
27266 21.5.2001г. Димитър Панайотов Гелев 16.3.2001г. 5   д-р 01.01.01 Вероятностни и темпорални модални логики
27268 21.5.2001г. Анастасиос Панайотис Бирбилис 19.3.2001г. 6 Гърция д-р    
27254 21.5.2001г. Ваня Маркова Найденова-Маринова 12.3.2001г. 6   д-р 05.07.03 Професионалната компетентност на учителя-особености и формиране у бъдещите учители по химия
27249 21.5.2001г. Тамара Пенева Тодорова 27.3.2001г. 6   д-р 05.02.10 Транзакционен модел на транснационалната корпорация:тестване в условията на българския пазар
27267 21.5.2001г. Веска Пенчева Нончева 16.3.2001г. 5   д-р 01.01.13 Един подход за изграждане на интелигентен статистически софтуер
27248 21.5.2001г. Здравка Добрева Джандармова 27.3.2001г. 6   д-р 05.02.21 Икономико-технологични проблеми в производството на пшеница
27244 21.5.2001г. Минка Минчева Вълчева 10.5.2001г. 11   д-р 01.05.03 Високоефективни методи и катализатори за синтез на ароматични кислородосъдържащи вещества на основа 1,5,9-циклододекатриен
27245 21.5.2001г. Иван Стоилов Георгиев 27.3.2001г. 6   д.ик.н. 05.02.18 Фирмени инвестиции в нестабилна среда
27251 21.5.2001г. Румен Методиев Веселинов 13.3.2001г. 5   д-р 05.02.06 Иконометричен анализ и прогнозиране на бизнес цикъла.На примера на България и САЩ
27247 21.5.2001г. Божидар Виолинов Божилов 27.3.2001г. 6   д-р    
27253 21.5.2001г. Добринка Василева Милушева-Бойкина 12.3.2001г. 6   д-р   Дейността съставяне на задачи и обучаване студентите на някои методи за съставяне на задачи от училищния курс по математика
27252 21.5.2001г. Вероника Светлозарова Вълканова 12.3.2001г. 6   д-р 05.07.00 Социализиращи функции на продуктивните дейности в педагогическото взаимодействие с 5-7 годишни деца
27250 21.5.2001г. Йоахим Бернд Фрайер 13.3.2001г. 5 Германия д-р 05.02.18 организационни и икономически проблеми при санирането и повторното използване на индустриални площи разположени в градски зони
27246 21.5.2001г. Николай Милчев Милев 27.3.2001г. 6   д-р 05.02.18 Роля на външните капитали при преструктурирането на отрасъл "Машиностроене" на българската икономика
27277 28.5.2001г. Лилия Иванова Кръстева 27.3.2001г. 6   д.с.с.н.    
27278 28.5.2001г. Диньо Тодоров Кючуков 27.3.2001г. 6   д-р 04.04.11 Проучвания върху орнитофауната на големите Софийски паркове
27279 28.5.2001г. Калин Нинов Драгойски 27.3.2001г. 6   д-р 04.01.10 Проучване на шарката по сливата и възможности за борба с нея
27280 28.5.2001г. Евлоги Георгиев Марков 27.3.2001г. 6   д-р 04.01.04 Промени в някои основни свойства на почви замърсени с нефтопродукти
27281 28.5.2001г. Николай Димчов Христов 27.3.2001г. 6   д-р 04.01.05 Проучвания върху някои биологични и стопански качества на нови за Кюстендилския район черешови сортове
27276 28.5.2001г. Калинка Иванова Маркова 23.3.2001г. 3   д.геол.н.    
27285 28.5.2001г. Замфир Иванов Александров 28.3.2001г. 4   д.т.н. 02.01.04 Дефиниране структурната подвижност на равнинни механизми
27287 28.5.2001г. Христо Александров Христов 28.3.2001г. 4   д-р 02.01.10 Обобщен математичен модел и метод за формообразуване профилните повърхнини на обемните копири за обработване на бутала
27286 28.5.2001г. Силвия Любенова Стефанова 28.3.2001г. 4   д-р 02.18.01 Изследване процеса на електроискрова обработка на тютюневи листа
27283 28.5.2001г. Милена Асенова Беновска-Събкова 27.3.2001г. 5   д.ист.н. 05.03.14 Политически преход и всекидневна култура
27262 28.5.2001г. Надежда Петкова Делева 28.3.2001г. 6   д-р 05.04.18 Сопоставительное описание русскии и болгарских пространственньх предлогов
27284 28.5.2001г. Георги Николов Николов 27.3.2001г. 5   д-р 05.03.06 Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България /края на 7 - началото на 11 век/
27282 28.5.2001г. Пенко Колчева Михайлова 27.3.2001г. 6   д-р    
27258 28.5.2001г. Елка Николова Тодорова 26.3.2001г. 7   д.с.н.    
27274 28.5.2001г. Жанета Иванова Желева 21.3.2001г. 6   д-р 03.01.17 Прогностичен индекс при болни от БТЕ и неговото значение за оценка на рехабилитация
27273 28.5.2001г. Анна Антонова Рашковска 20.3.2001г. 6   д.изк.    
27272 28.5.2001г. Галя Димитрова Генчева-Нишева 20.3.2001г. 6   д-р 01.05.04 Изследване възможностите на атомната спектрометрия за аналитичен контрол при синтеза на оксидни кристални материали
27271 28.5.2001г. Павлина Живкова Бояджиева 20.3.2001г. 6   д-р 01.05.03 Емпиричен и неемпиричен/МО/ подход към ИЧ спектри и строежа на ароматни карбонилни съединения и техни аниони
27270 28.5.2001г. Константин Иванов Хаджииванов 20.3.2001г. 6   д.х.н. 01.05.02 Адсорбция, коадсорбция и реактивоспособност на малки молекули върху оксидни повърхности: изследвания с инфрачервена спектроскопия
27269 28.5.2001г. Ивайло Миланов Пандиев 19.3.2001г. 6   д-р 02.20.01 Интернет-базирана виртуална среда за теле-обучение по електроника/Pspice макромодели на операционни усилватели/
27263 28.5.2001г. Константин Иванов Куцаров 28.3.2001г. 6   д-р 05.04.17 Следходността в българския език
27261 28.5.2001г. Диана Людмилова Аджарска-Лицанова 28.3.2001г. 6   д-р 05.04.06 Романният персонаж и неговите четива-смислови, структурни и функционални възможности
27260 28.5.2001г. Красимира Ангелова Чакърова 28.3.2001г. 6   д-р 05.04.17 Категорията кратност в съвременния български книжовен език
27259 28.5.2001г. Атанас Георгиев Герджиков 14.3.2001г. 5   д-р   Понятието clementia в традицията на римската литература от периода на републиката и идеологията на ранния принципат
27275 28.5.2001г. Искра Славчева Мирчева 21.3.2001г. 6   д-р 03.01.53 Параметри за приложение на електронен запис на пациента в медицинската практика
27257 28.5.2001г. Димитринка Минева Витанова 26.3.2001г. 7   д-р 05.07.01 Психо-педагогическа характеристика на дневния сън и мястото му в режима на групите в обединено детско заведение
27264 28.5.2001г. Димитър Тодоров Кръстев 28.3.2001г. 6   д-р 05.04.01 Българската литературна история. Концепции и проекти
27288 29.5.2001г. Стефан Трифонов Иванов 20.3.2001г. 6   д.ф.н. 01.03.13 Вълни в ограничена жиротропна плазма и потоци от заредени частици
27289 29.5.2001г. Пламен Борисов Савов 20.3.2001г. 6   д-р 01.04.08 Лидарно изследване на разпространението на аерозолните примеси в планетарния граничен слой на атмосферата над наслено място и в планинска долина
27309 04.6.2001г. Драгомир Колев Неделчев 31.5.2001г. 0   д-р 05.11.00 Евроинтеграционните комуникации
27308 04.6.2001г. Елена Николова Владова 04.4.2001г. 7   д.изк.    
27307 04.6.2001г. Гриша Стефанов Матеев 04.4.2001г. 7   д-р 03.01.21 Епидемология и инвазионни болести на животните и човека
27306 04.6.2001г. Стоян Илиев Кемеров 04.4.2001г. 7   д-р    
27305 04.6.2001г. Савелина Любенова Поповска 04.4.2001г. 7   д-р    
27302 04.6.2001г. Надежда Йорданова Каймаканова 03.4.2001г. 7   д-р 01.03.22 Спектрално, времево и пространствено управление на светлинни снопове посредством нелинейни явления в диелектрици и оптични вълноводи
27304 04.6.2001г. Антоанета Янева Янева-Накова 04.4.2001г. 7   д-р 03.01.36 Склерални дефекти при очни травми и възможности за медицинска рехабилитация
27296 04.6.2001г. Мария Георгиева Русева 03.4.2001г. 6   д-р    
27303 04.6.2001г. Огнян Симеонов Деспотов 04.4.2001г. 7   д.м.н. 03.01.35 Проблеми и възможности на ендоназалната синусна хирургия
27292 04.6.2001г. Стефанка Кирилова Пенева 03.4.2001г. 7   д.х.н. 01.05.05 Образуване на метастабилни структури на калай, калаен диоксид, олово, оловен диоксид, силициев диоксид и циркониев диоксид в тънък слой и в макросъстояние
27298 04.6.2001г. Лилия Иванова Иванова 03.4.2001г. 6   д-р 01.06.13 Сероапидемологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпостранението на някои човешки херпесни вирусни инфекции в Североизточна България
27291 04.6.2001г. Вася Стефанова Банкова 03.4.2001г. 7   д.х.н. 01.05.10 Прополис-химичен състав, растителни източници, биологична активност
27290 04.6.2001г. Димитър Кирилов Колев 02.4.2001г. 7   д-р 02.20.01 Виртуална среда за онлайн обучение в Електрониката базирано на компютърни симулации
27293 04.6.2001г. Евелина Андреева Велчева-Макариева 03.4.2001г. 7   д-р 01.05.03 Вибрационни спектри като мерило за вътрешномолекулните взаимодействия в карбонилни съединения, нитрили и техни йони
27294 04.6.2001г. Антоанета Илчева Павлова 03.4.2001г. 7   д-р 01.05.04 Индефициране на нефтени разливи
27295 04.6.2001г. Божидар Димитров Колев 03.4.2001г. 6   д.м.н. 01.06.07 Психофизиологични аспекти на сетивно-двигателната интеграция
27297 04.6.2001г. Стефан Тодоров Сивков 03.4.2001г. 6   д-р 03.01.02 Сравнително антропологично проучване на шизофренно болни от гледна точка на невроонтогеничната хипотеза за шизофрения
27299 04.6.2001г. Марин Мирчев Господинов 03.4.2001г. 7   д.ф.н.    
27300 04.6.2001г. Юлия Михайлова Веселинова 03.4.2001г. 7   д.ф.н. 01.03.26 Статични и динамични свойства на магнитни полупроводници и сегнето електрици с водородна връзка
27301 04.6.2001г. Венета Христова Гинева 03.4.2001г. 7   д-р 01.04.08 СО+ в спектъра на халеевата комета по данни от триканалния спектрометър на борда на ВЕГА-2
27332 13.6.2001г. Владимир Сергеевич Последович 11.4.2001г. 5   д-р 02.21.08 Рационализиране на производството на ръчни електроинструменти в условията на СПАРКИ ЕЛТОСАДИ
27326 13.6.2001г. Стефания Тодорова Димитрова 09.4.2001г. 8   д-р 05.11.00 Времето в древната ритуална традиция
27327 13.6.2001г. Теодорис Димитриос Николайдис 09.4.2001г. 8 Гърция д-р    
27328 13.6.2001г. Атанас Георгиев Панайотов 10.4.2001г. 6   д-р 05.03.06 Ролята на печата за развитието на българския флот 1919-1939
27329 13.6.2001г. Анелия Веселинова Личева 11.4.2001г. 7   д-р    
27330 13.6.2001г. Сава Йорданов Василев 11.4.2001г. 7   д-р 05.04.01 Литературният мит Владимир Василев-опит за реконструкция
27334 13.6.2001г. Сергей Георгиев Белчев 11.4.2001г. 5   д-р 02.01.42 Система за числено динамично моделиране на газоразпределителни механизми за ДВГ
27335 13.6.2001г. Димитринка Иванова Владева 12.4.2001г. 6   д-р 01.01.10 Статистически изводи за дифизионно-дискретни модели при случайни наблюдения
27336 13.6.2001г. Коста Вълов Митов 12.4.2001г. 6   д.мат.н.    
27325 13.6.2001г. Станчо Томов Пенчев 09.4.2001г. 8   д-р 05.07.05 Експериментални изследвания за влиянието на силовите упражнения с тежести върху организма на студентите
27338 13.6.2001г. Галина Славчева Борисова 12.4.2001г. 6   д-р 01.01.04 Триъгълни модели и недисипативни криви
27331 13.6.2001г. Иванка Костадинова Георгиева 11.4.2001г. 5   д-р 02.21.08 Изследване транспортирането на материала при автоматизирани шевни машини за повишаване производителността
27337 13.6.2001г. Иван Николаев Сосков 12.4.2001г. 6   д.мат.н. 01.01.01 Абстрактна изчислимост и опредалимост:Външен подход
27312 13.6.2001г. Валери Георгиев Кащунов 27.3.2001г. 5   д-р    
27310 13.6.2001г. Изиде Силвестро Петрова 10.5.2001г. 11   д-р 05.02.21 Формиране на резултатите и ефективността на икономическия процес в производствено предприятие
27333 13.6.2001г. Никола Младенов Николов 11.4.2001г. 5   д-р 01.02.04 Механика и оптимизация на технологичен процес дълбоко изтегляне на ротационни ососиметрични детайли
27311 13.6.2001г. Бойка Илчова Гюрнева 31.5.2001г. 12   д-р    
27324 13.6.2001г. Светлана Темелкова Събева 09.4.2001г. 8   д-р 05.11.00 Публичност и признание(Хана Арент като възможност пред социологията
27313 13.6.2001г. Иванка Димитрова Петрова 10.4.2001г. 7   д-р 04.01.14 Система за биохимична и технологична оценка на твърдата пшеница в България
27314 13.6.2001г. Стамен Костадинов Попов 10.4.2001г. 7   д-р 04.01.15 Проучване поведението на микроразмножени прасковени сортове в кленова подложка СГ-677 в питомник и насаждания
27315 13.6.2001г. Дида Железчева Исерийска 10.4.2001г. 7   д-р    
27316 13.6.2001г. Монко Иванов Нанков 10.4.2001г. 7   д-р 04.01.01 Проучване на системи за обработката на почвата на типичен чернозем
27320 13.6.2001г. Йоана Димитрова Цветкова 09.4.2001г. 8   д-р 05.06.05 Стратегии и мотивация за учене: Емпирично психологическо изследване на студенти
27317 13.6.2001г. Силвия Стоянова Парушева 10.4.2001г. 7   д-р 05.02.06 Иконометрично изследване на средната доходност на краткосрочните държавни ценни книжа в Република България/проблеми, анализи и модели/
27323 13.6.2001г. Галя Йорданова Бонева 09.4.2001г. 8   д-р 05.07.01 Социално-педагогически измерения на взаимните очаквания между учители и ученици от средна училищна възраст
27321 13.6.2001г. Асад Мусбах Шейбани 09.4.2001г. 8 Либия д-р    
27318 13.6.2001г. Динко Георгиев Динков 10.4.2001г. 7   д-р 05.02.10 Възможности за организиране на регионално икономическо сътрудничество в Югозападна Европа в условията на преструктуриране на международната система
27319 13.6.2001г. Светла Драганова Цветкова 10.4.2001г. 7   д-р    
27322 13.6.2001г. Орлин Мирчев Спасов 09.4.2001г. 8   д-р 05.11.00 Медии и преход. Политики на репрезентация
27339 20.6.2001г. Димитър Събев Иванов 02.2.2000г. 1   д.т.н.    
27340 27.6.2001г. Георги Димитров Менгов 23.4.2001г. 8   д-р    
27341 27.6.2001г. Румен Георгиев Стоянчев 17.4.2001г. 8   д-р 01.05.05 Методи за определяне на фазовите части и елементен количествен анализ на фази и малки включения в твърди образци чрез електронно-сондов рентгенов микроанализ и сканираща елетронна микроскопия
27342 27.6.2001г. Илия Великов Ангелов 25.4.2001г. 6   д.т.н. 01.02.02 Матрично моделиране в 3D пространството на кинематиката, динамиката и трептенията на механични модули и многомасови системи
27343 29.6.2001г. Димитър Иванов Дяков 25.4.2001г. 6   д-р 02.05.13 Измервания на отклоненията на формата и разположението на външни ротационни повърхнини на голямогабаритни детайли
27369 02.7.2001г. Кристиян Александър Бер 24.4.2001г. 8   д-р 05.02.20 Човекът като носител на потенциалите на предприятието
27368 02.7.2001г. Борис Иванов Томов 25.4.2001г. 6   д.т.н. 02.01.18 Принос към теоретичните основи на точното щамповане
27367 02.7.2001г. Младенка Паунова Стоилова 24.4.2001г. 8   д.т.н. 02.11.11 Получаване на биологично-активни вещества от растителни клетачни суспензии
27366 02.7.2001г. Николай Димитров Пенов 24.4.2001г. 8   д-р 02.11.15 Изследване екструзията на смеси от спаначно брашно и пшеничен грис, предазначени за инстантни храни
27370 02.7.2001г. Снежанка Костадинова Овчарова 25.4.2001г. 6   д-р 05.02.21 Моделиране изграждането на центрове на печалба в производствени предприятия
27365 02.7.2001г. Венеция Радославова Милкова 24.4.2001г. 8   д-р 04.01.05 Създаване на генетично разнообразие и ускоряване на селекционния процес на пшеницата
27378 02.7.2001г. Димитър Спасов Стойчев 28.4.2001г. 9   д.х.н. 01.05.05 Процеси при имерсионно третиране на алуминий и електроотлагане на медни покрития с определени свойства
27364 02.7.2001г. Теодора Стоянова Спасова 24.4.2001г. 8   д-р 04.01.10 Изследвания на Didymella applanata и Botrytis cinerea по малината ивъзможности за борба с тях
27371 02.7.2001г. Ивайло Христов Христов 25.4.2001г. 8   д-р 05.04.02 Йордан Стубел в развоя на българската поезия за деца между двете световни войни
27372 02.7.2001г. Данка Апостолова Байрамова-Атанасова 25.4.2001г. 8   д-р    
27373 02.7.2001г. Ивайло Владимиров Димитров 28.4.2001г. 9   д-р 01.05.06 Асоциативни съполимери съдържащи нейоногенни или йоногенни вериги, синтез и свойства
27374 02.7.2001г. Йордан Тодоров Петков 28.4.2001г. 9   д-р 01.05.05 Измерване на повърхностни реологични свойства, включително с методи с пробна частица
27375 02.7.2001г. Цонко Митев Колев 28.4.2001г. 9   д.х.н. 01.05.03 Вибрационен и структурен анализ на някои ароматни кетони, дикетони и техни производни-потенциални материали за нелинейна оптика
27377 02.7.2001г. Петър Стефанов Николов 28.4.2001г. 9   д.х.н. 01.05.03 Електронен строеж и процеси на дезактивация на електронно възбудените състояния в органични луминофори, съдържащи хетероатом
27359 02.7.2001г. Деница Петрова Държанова 23.4.2001г. 8   д-р 02.04.03 Приложение на метода на частичния разряд за изпитване на електроизолационни материали
27363 02.7.2001г. Иван Петров Средков 24.4.2001г. 8   д-р 04.01.10 Биологични и екологични основи на борбата с черешовата муха
27376 02.7.2001г. Иван Георгиев Митов 28.4.2001г. 9   д.х.н. 01.05.16 Генезис и еволюция на желязосъдържащи катализатори
27354 02.7.2001г. Петко Илиев Неновски 17.4.2001г. 8   д.ф.н.    
27362 02.7.2001г. Славка Вълчева Ненова 23.4.2001г. 9   д-р 05.07.01 Дидактико-интерактивен модел за икономичско мислене и поведение в специализираните средни училища-икономически техникуми, банкови и търговски гимназии
27361 02.7.2001г. Диана Петкова Петкова 23.4.2001г. 9   д-р    
27347 02.7.2001г. Давид Иванов Попиванов 17.4.2001г. 7   д.б.н 01.06.00  
27348 02.7.2001г. Мария Делчева Желязкова-Савова 17.4.2001г. 7   д-р    
27349 02.7.2001г. Веселка Миткова Ганчева 17.4.2001г. 8   д-р 01.05.16 Разработка и изучаване на физико-техническите характеристики на ново поколение самокалибриран аланин/ЕПР дозиметър за определяне на абсорбираната доза високо-енергетично лъчение
27350 02.7.2001г. Николай Иванов Гаджев 17.4.2001г. 8   д-р 02.10.05 Полиметинцианинови багрила-синтез и свойства
27351 02.7.2001г. Божидарка Борисова Иванова 17.4.2001г. 8   д-р 01.05.04 Комплекси на СиІІ с лекарствени средства регулиращи артериалното кръвно налягане
27346 02.7.2001г. Събина Драгомирова Долапчиева-Янкулова 17.4.2001г. 7   д.м.н.    
27353 02.7.2001г. Петър Атанасов Кралчевски 17.4.2001г. 8   д.ф.н. 01.03.25 Изкривени фазови граници и капилярни сили между частици
27355 02.7.2001г. Рю Сок Уон 18.4.2001г. 8 Виетнам д-р 05.08.02 Изследване върху"Фанстантична симфония" оп. 14 от Луи Ектор - Берлиоз
27356 02.7.2001г. Тахер Ал Абани 18.4.2001г. 8 Либия д-р 05.08.03 Арабското кино между модернизма на формата и зависимостта на съдържанието
27357 02.7.2001г. Али Халифа Бен Халифа 18.4.2001г. 8 Либия д-р 05.08.03 Сънят и киното
27358 02.7.2001г. Екатерина Стефанова Даскалова 18.4.2001г. 8   д.изк. 05.08.01 Александър Блок и проблемите на изкуството и театралната култура в началото на ХХ век
27345 02.7.2001г. Анастасия Божилова Пастирова 17.4.2001г. 7   д.м.н. 03.01.02 Невронална пластичност
27360 02.7.2001г. Васил Николов Киров 23.4.2001г. 9   д-р    
27344 02.7.2001г. Елка Бориславова Йорданова-Попова 17.4.2001г. 7   д-р 01.06.17 Участие на глиценергичната система във формирането на светлинно предизвиканите отговори в он и оф канала на ретинат
27352 02.7.2001г. Красимира Павлова Йончева 17.4.2001г. 8   д-р 03.02.01 Създаване на биоразградими полималатни микросфери
27379 09.7.2001г. Георги Асенов Тасев 28.6.2001г. 14   д.т.н. 02.19.08 Изследване на структурата и основните параметри на ремонтообслужващата система на техниката в земеделието
27380 09.7.2001г. Тахер Али Мохамед Ал Рашахи 11.6.2001г. 11   д-р 02.21.07 Моделиране и изследване на разполагането на данните в разпределена информационно-изсчислителна система
27381 09.7.2001г. Християн Стефанов Василев 17.4.2001г. 8   д.х.н. 01.05.05 Конвективен модел на микрофилтрация в кръстосани потоци
27382 11.7.2001г. Илия Иванов Вакарелов 08.5.2001г. 9   д.с.с.н. 04.04.03 Биосиметрични и биоциклични явления при видовете о
27400 16.7.2001г. Велико Колев Иванов 09.5.2001г. 7   д.т.н. 02.01.13 Резбовалцоващи инструменти-теория, конструиране, експлотация
27401 16.7.2001г. Петър Иванов Димитров 09.5.2001г. 7   д.т.н. 02.01.42 Математично моделиране на работния цикъл на буталните двигатели с вътрешно горене
27402 16.7.2001г. Иван Илиев Витанов 11.5.2001г. 4   д-р 04.03.07 Проучване върху еймероза по биволите
27403 16.7.2001г. Даниела Ананиева Орозова 11.5.2001г. 7   д-р   Интелигентни бази от данни и системи за обучение
27390 16.7.2001г. Стефанос Димитриус Цорлианис 08.5.2001г. 9   д-р 01.04.10 Идентифициране и характеризиране на вируси по фасула в България във връзка със селекцията на устойчивост
27405 16.7.2001г. Боянка Маринова Николова 14.5.2001г. 9   д-р 02.21.06 Изследване и проектиране на СМОS аналогови схеми
27406 16.7.2001г. Боян Емилов Джаков 15.5.2001г. 9   д.ф.н. 01.03.16 Електрически дъги с контракция при изпаряващ се електрод
27407 16.7.2001г. Хараламби Стефанов Марков 15.5.2001г. 9   д-р 01.04.02 UBV звездна фотометрия в сферичния куп М5=NGC5904. Анализ на диаграмите цвят-величина.Сравнение на хориз.клон с теор.модел
27408 16.7.2001г. Мария Георгиева Тошкова-Донева 15.5.2001г. 9   д-р    
27409 16.7.2001г. Десислава Маринова Тачева-Владимирова 15.5.2001г. 8   д-р 01.06.05 Оплождане in vitro на човешки ооцити и оптимизиране на условията за култивиране на ембриони
27410 16.7.2001г. Иван Кръстев Главчев 15.5.2001г. 10   д.т.н. 02.10.05 Катализатори и технологии при образуване на пръстени, при полимеризация на ненаситени съединения и при отваряне на пръстени
27399 16.7.2001г. Иван Тенев Димитров 09.5.2001г. 7   д-р 05.02.21 Изследване и усъвършенстване на вземането на решения в производствения мениджмънт в серийното машиностроене
27404 16.7.2001г. Румяна Страшимирова Цонкова 14.5.2001г. 9   д.т.н.    
27387 16.7.2001г. Мартин Матеев Табаков 07.5.2001г. 10   д.фил.н. 05.01.05 Философско-методологично осмисляне на прехода от класическа към некласическа логика
27383 16.7.2001г. Антония Здравкова Андонова 07.5.2001г. 10   д-р 05.07.04 Аз-концепция социална подкрепа и роля на социалните умения в обучението на зрително затруднени юноши
27384 16.7.2001г. Калиопи Панайотис Константину 07.5.2001г. 10   д-р 05.07.05 Усъвършенстване на системата за психофизическа подготовка по синхронно плуване
27392 16.7.2001г. Първан Митов Първанов 11.5.2001г. 4   д-р 03.01.45 Разпространение, етиология, диагностика и профилактика на маститите по биволиците
27386 16.7.2001г. Елизабет Стефанова Савчева 07.5.2001г. 10   д-р 05.01.17 Иконата-израз и извор на божественото познание
27398 16.7.2001г. Митко Димитров Маринов 09.5.2001г. 7   д-р 02.14.07 Изследване управление на движението на кръстовище със светофари по разхода на гориво
27388 16.7.2001г. Величка Йорданова Тодорова 08.5.2001г. 9   д-р 04.01.05 Вариране и наследяване на количествени признаци при сортове и хибриди червен пипер за мелене
27389 16.7.2001г. Зорка Раденкова Югович 08.5.2001г. 9   д-р 04.01.05 Наследяване и селекц. стойност на хибридни комбинации между сръбски и български сортове обикновена пшеница
27391 16.7.2001г. Милена Георгиева Кирова 09.5.2001г. 9   д.филол.н. 05.04.02 Митологични парадигми в белетристиката на Йордан Йовков
27393 16.7.2001г. Бистра Лазарова Банчева 09.5.2001г. 9   д.филол.н. 05.04.00  
27394 16.7.2001г. Весела Георгиева Кръстева 09.5.2001г. 9   д-р 05.04.17 Турцизмите в съвременния български език/Лексикално-стилистични изследвания върху употребата на турски заемки в езика на съвременния български печат/
27395 16.7.2001г. Николай Стойчев Димитров 09.5.2001г. 9   д-р 05.04.01 Метафизични парадигми в поезията на Яворов
27396 16.7.2001г. Божидар Кирилов Алексиев 09.5.2001г. 9   д-р 05.04.09 Фолклорни профили на шиитски светци в България
27397 16.7.2001г. Георги Ангелов Каменов 09.5.2001г. 9   д-р 05.04.09 Сюжетът"Мома-войник" в българското народно песенно творчество
27385 16.7.2001г. Юлиян Ганчев Великов 07.5.2001г. 10   д-р 05.01.17 Иконопочитанието през VІІІ век: патрологично осветление
27415 17.7.2001г. Мери Любенова Ганчева-Димова 02.5.2001г. 8   д-р 03.01.21 Клинико-лабораторни дерматологични аспекти на Антифосфолипиден сидром
27419 17.7.2001г. Валентина Христова Маджова 16.5.2001г. 9   д-р 03.01.15 Ранна диагноза и възможности за терапевтично повлияване на диабетната нефропатия при захарен диабет тип 1
27423 17.7.2001г. Детелина Стоянова Беликинова 15.5.2001г. 8   д-р    
27422 17.7.2001г. Деян Петров Механджиев 16.5.2001г. 9   д-р 03.01.36 Експериментална катарактогинеза като модел за изпитване на потенциални антикатарактогенни въздействия
27421 17.7.2001г. Лилия Цветкова Иванова 16.5.2001г. 9   д-р 03.01.38 Съвременни алтернативи за намаляване на кръвозагубата и кръвозаместването при оперативни интервенции в гръбначната хирургия
27420 17.7.2001г. Мона Цонева Стефанова 16.5.2001г. 9   д-р 03.01.53 Мениджмънт на фармацевтичните ресурси-реализация, мотивация, прогнозиране
27411 17.7.2001г. Мая Георгиева Чалъкова 16.5.2001г. 10   д-р 05.08.04 Стъклогравюрата, стъклорезбата и пластичните декори в стъклото
27416 17.7.2001г. Елена Милкова Илиева 02.5.2001г. 8   д-р 03.01.58 Клинични и инструментални проучвания върху ефективността на физикалните фактори при рехабилитация след ендопротезиране на колянната става
27412 17.7.2001г. Цветко Йолов Йолов 16.5.2001г. 9   д.м.н. 03.03.00 Стоматалагичното здраве на старите хора в България
27414 17.7.2001г. Христо Петров Добрев 02.5.2001г. 8   д-р 03.01.21 Стойност на неинвазивното биоинженерно изследване на механичните свойства на човешката кожа ин виво.
27413 17.7.2001г. Адриана Иванова Аговска 02.5.2001г. 8   д-р   Здравно-хигиенни проблеми при обучнието на ученици със сърд. Съд заболявания в условията на оздравителни и традиционни училища
27418 17.7.2001г. Минчо Белчев Мелничаров 16.5.2001г. 9   д-р 03.01.35 Диагностични и терепавтични проблеми при стесненията на хранопровода
27417 17.7.2001г. Христина Димитрова Андреева 02.5.2001г. 8   д-р 03.01.27 Флоуцитометрична оценка на неутрофили и моноити. Клиникоимонулогични аспекти
27424 23.7.2001г. Пламен Емилов Павлов 21.5.2001г. 11   д-р 05.11.00 Комуникативни и културологични аспекти на интерактивната реклама
27425 23.7.2001г. Кристина Иванова Върбанова-Денчева 21.5.2001г. 11   д-р 05.11.03 Концептуални модели на автоматизирани научни библиотечни системи
27426 23.7.2001г. Снежана Николова Даскалова 21.5.2001г. 11   д-р 05.07.03 Формиране на умения за самоконтрол и самооценка у учениците от началното училище чрез обучение по математика
27427 23.7.2001г. Иванка Минчева Георгиева 21.5.2001г. 11   д-р 05.07.03 Пропедевтика на понятието уравнение и възможности за използване на метода на уравненията в обуч. По математика в нач. Класове
27428 23.7.2001г. Елена Стоилова Димитрова 21.5.2001г. 11   д-р 05.07.01 Формиране на умения за преподаване у студенти - педагози чрез процесуално ориентирано обучение
27429 23.7.2001г. Симеон Стефанов Симеонов 21.5.2001г. 11   д-р 05.07.03 Пространствени отношения между елементите на изображението
27433 24.7.2001г. Василка Николаева Дачева 22.5.2001г. 10   д-р 04.01.05 Проучване на зародишна плазма с качествено зърно и възможности за използването й в селекцията на Triticum aestivum L
27434 24.7.2001г. Юлия Петкова Енчева 22.5.2001г. 10   д-р 04.01.05 Създаване и проучванена изходен селекционен материал от слънчоглед чрез използване на ин витро техники
27430 24.7.2001г. Панталей Петров Денев 22.5.2001г. 10   д-р    
27431 24.7.2001г. Синан Ибрахим Дестон 22.5.2001г. 10   д-р    
27432 24.7.2001г. Пенко Атанасов Атанасов 22.5.2001г. 10   д-р 04.01.05 Селекционно-генетични проучвания на колекция голозърнест ечемик
27441 25.7.2001г. Мохамед Сакер Даюб 23.5.2001г. 8 Сирия д-р    
27435 25.7.2001г. София Ангелова Ангелова-Дамянова 23.5.2001г. 10   д-р    
27442 25.7.2001г. Теодора Радева Христова 23.5.2001г. 8   д-р 02.01.10 Изследване процеса на автоматично сглобяване при пасивно-активно относително ориентиране
27440 25.7.2001г. Трифон Петков Узунтонев 23.5.2001г. 8   д-р 02.01.42 "Управление параметрите на горивоподаване на високооборотен дизелов двигател с непосредствено впръскване
27439 25.7.2001г. Тодор Стоилов Тодоров 23.5.2001г. 8   д-р 02.01.04 Синтез на механизми с манипулационно действие в релативното пространство
27438 25.7.2001г. Велизара Иванова Пенчева 23.5.2001г. 8   д-р 02.14.07 Изследване и оптимизация на превозите на товари в малки партиди
27437 25.7.2001г. Тотю Асенов Гешев 23.5.2001г. 8   д-р 02.01.15 Метод и средства за комплексна диагностика на металорежесщи машини
27436 25.7.2001г. Цветомира Пашова-Салим 23.5.2001г. 10   д-р    
27443 25.7.2001г. Димитър Гогов Петров 23.5.2001г. 8   д-р 02.01.03 Изследване на механични предавки с изменяемо предавателно отношение
27447 31.7.2001г. Йорданка Райчева Тодорова 29.5.2001г. 9   д-р 01.06.02 Популационно-цитотаксономична изменчивост на моделни видове двукрили насекоми от семейство CHIRONOMIDAE
27450 31.7.2001г. Бойко Милков Михов 29.5.2001г. 10   д-р 01.04.02 Астрофизически приложения на ефекта на гравитационна фокусировка на електромагнитното излъчване
27452 31.7.2001г. Мария Сотирова Маджарска 29.5.2001г. 10   д-р 01.04.10 Динамика и диагностика на спокойни слънчеви протуберанси
27451 31.7.2001г. Йорданка Йорданова Илиева 29.5.2001г. 10   д-р 01.03.04 PD-3Hn+ в преходната област между прага и резонанса
27448 31.7.2001г. Теодора Бориславова Тошова 29.5.2001г. 9   д-р 01.06.02 Биологична активност на нови и необичайни за разред Lepidoptera полови феромони
27444 31.7.2001г. Али Мустафа Елюсеф 28.5.2001г. 10 Ливан д-р 02.06.06 Оптимизиране и планиране развитието на електроразпределителни мрежи за средно напрежение в Република Тунис
27445 31.7.2001г. Антон Георгиев Антонов 28.5.2001г. 10   д-р    
27446 31.7.2001г. Райна Николаева Шипарова-Ботева 29.5.2001г. 11   д.х.н. 01.05.10 Флуоресцентен анализ на олигомерни белтъци
27449 31.7.2001г. Габриеле Макс Йовчев 29.5.2001г. 9   д-р    
27453 01.8.2001г. Александър Борисов Пенков 30.5.2001г. 10   д-р 03.01.23 Хигиенна оценка на антиоксиданта БФСА-1(български фенол-стиролен антиоксидант)
27454 01.8.2001г. Валентин Петров Иванов 30.5.2001г. 10   д-р 03.01.40 Ранно оперативно решение на лошо зарастнали фрактури на дисталния радиус
27455 01.8.2001г. Борис Боянов Бояновски 30.5.2001г. 10   д-р 03.01.18 Антифосфолипиден синдром-диагностично лечение
27456 01.8.2001г. Карен Бриянов Джамбазов 30.5.2001г. 10   д-р 03.01.35 Микроендоскопски интраназален подход при заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища
27457 01.8.2001г. Лена Петкова Маринова-Брайнова 30.5.2001г. 10   д-р 03.01.28 Лъчева терапия след консервативна хирургия на ранния рак на млечната жлеза
27458 01.8.2001г. Катя Стоянова Кочева-Димитрова 30.5.2001г. 11   д-р 05.08.02 Фолклорни елементи в съвременната хореография
27459 02.8.2001г. Диан Ангелов Вангелов 01.6.2001г. 4   д-р 01.07.07 Стратиграфски аспекти на басейновия анализ на примера на горнокредно-палеогенския летопис в част от източните балканиди и прилежасщите им терени
27463 06.8.2001г. Ангел Симеонов Калайджиев 04.6.2001г. 12   д.ю.н. 05.05.08 Безкасовото плащане
27467 06.8.2001г. Георги Якимов Стойчев 05.6.2001г. 7   д-р 05.03.06 Панталей Кисимов.Възрожденски общественик.
27466 06.8.2001г. Лъчезар Василев Ценов 05.6.2001г. 7   д-р    
27464 06.8.2001г. Яна Динкова Мерджанова 04.6.2001г. 12   д.п.н.    
27462 06.8.2001г. Димитър Цацов Димитров 04.6.2001г. 12   д.филол.н. 05.01.01 Д. Михалчев и формирането на българските философски традиции през 20 век
27461 06.8.2001г. Ирена Иванова Левкова 04.6.2001г. 12   д-р 05.06.01 Пробата на Розенцвайт в парадигмата на транзакционния анализ
27460 06.8.2001г. Абдула Салех Ауад 04.6.2001г. 12 Йемен д-р 05.11.00 Сътрудничество и противоречия между арабските държави отразени в йеменския печат
27465 06.8.2001г. Христо Иванов Цаков 05.6.2001г. 11   д.с.с.н. 04.04.02 Строеж и продуктивност на природните белмурови дандроценози в Северен Пирин и създадените антропогенни на Витоша и Средна гора
27468 07.8.2001г. Иван Спасов Иванов 05.6.2001г. 11   д-р 05.02.18 Усъвършенстване и развитие на проектирането на дейността на земеделските стопанства
27469 07.8.2001г. Огнян Цвятков Марков 05.6.2001г. 11   д-р 05.02.01 Смесените предприятия-форма за привличане на чуждестранни инвестиции
27470 07.8.2001г. Тодорка Игнатова Костадинова 05.6.2001г. 11   д-р 05.02.24 Възможности за портфолио управление на лечебните заведения
27479 09.8.2001г. Николай Любенов Николов 06.6.2001г. 9   д-р 02.01.04 Структурно-метричен синтез на предавателни механизми за генериране на монотонни функции на положението
27482 09.8.2001г. Наташа Кирилова Дичева 08.6.2001г. 8   д-р 01.01.09 Оптимално възстановяване на функции и интеграли върху двумерна област
27481 09.8.2001г. Красимир Николов Данов 08.6.2001г. 8   д.м.н.    
27480 09.8.2001г. Кънета Илиева Паскалева 06.6.2001г. 9   д-р 02.01.03 Автоматизиран анализ и синтез при проектиране на епициклични зъбни механизми
27474 09.8.2001г. Анисия Желязкова Добрикова 06.6.2001г. 6   д-р 02.17.01 Формиране на творческата индивидуалност на архитекта
27477 09.8.2001г. Дани Желева Недялкова 06.6.2001г. 11   д-р 05.04.09 Доброджанският дом-етнокултурни аспекти
27475 09.8.2001г. Георги Вълчев Василев 06.6.2001г. 11   д.филол.н. 05.04.01 Български богомилски и апокрифни представи и техните съответствия в английската средновековна култура(образът на Христос Орачев в поемата на Уилям Ленгланд"Видението на Петър Орача"
27473 09.8.2001г. Пенка Йорданова Кастрева 06.6.2001г. 6   д-р   Подобряване на съществуващи геодезически мрежи
27472 09.8.2001г. Илия Милков Алашки 06.6.2001г. 6   д-р 02.15.04 "Изчисляване" на стоманобетонни сечения на общо огъване с осова сила
27476 09.8.2001г. Пенка Велкова Самсарева 06.6.2001г. 11   д.филол.н. 05.04.23 Глаголното словообразуване в съвременният арабски книжовен език
27471 09.8.2001г. Николас Елефтериу Катиджотис 06.6.2001г. 6 Кипър д-р    
27478 09.8.2001г. Светла Кирилова Черпокова 06.6.2001г. 11   д-р 05.04.02 Към поетиката на българската повест-време и пространство(Васил Друмев-Илия Блъсков-Любен Каравелов)
27485 13.8.2001г. Сава Петков Джонев 11.6.2001г. 13   д.псих.н. 05.06.10 Социална организация - произход, структура, развитие
27488 13.8.2001г. Гергана Христова Дянкова 11.6.2001г. 13   д-р 05.07.03  
27486 13.8.2001г. Валентина Методиева Попова 11.6.2001г. 13   д-р 05.05.08 Възражението за прихващане в съдебния исков процес
27484 13.8.2001г. Бончо Иванов Александров 11.6.2001г. 11   д-р 02.21.04 Развитие на методите за защитно кодиране при съхранение и обмен на информация в компютърните системи
27483 13.8.2001г. Марин Славов Маринов 11.6.2001г. 11   д-р 02.04.13 Изследване на влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху ефективността на обикновената чугунена нагревателна плоча
27487 13.8.2001г. Симеон Александров Чаначев 11.6.2001г. 13   д-р 05.05.08 Договорът за дружество
27496 14.8.2001г. Камелия Методиева Касабова 18.6.2001г. 14   д-р 05.05.08 Прехвърляне на акции
27490 14.8.2001г. Любомир Любомиров Трайков 12.6.2001г. 10   д-р 01.06.08 Анализ на луминесцентните характеристики на тилакоидни мембрани от Pisum Sativum и самостоятелно и комбинирано прилагане на физични и химични фактори
27498 14.8.2001г. Вася Крумова Делибалтова 18.6.2001г. 14   д-р 05.07.01 Конструиране на диагнастичен инструментариум за измерване и оценка на учебни интелектуални постижения/върху примера на обучение по стория/
27497 14.8.2001г. Маринела Иванова Грудева 18.6.2001г. 14   д-р 05.07.03 Хуманизация на отношенията в съвременното училище
27495 14.8.2001г. Нели Божова Антонова 13.6.2001г. 12   д-р 05.08.02 Петър Райчев в певческото изкуство на 20 век
27494 14.8.2001г. Мирослав Кирилов Недялков 13.6.2001г. 12   д.изк. 05.08.02 История,теория и технология на оркестровия стил
27493 14.8.2001г. Милена Димитрова Михайлова 12.6.2001г. 11   д-р 01.03.25 Структура, фазови преходи и механични свойства на полимерни филми от смеси на поли(етилен-съ-винил ацетат) и полипропилен
27491 14.8.2001г. Марин Маринов Драганов 12.6.2001г. 10   д-р    
27489 14.8.2001г. Магдалена Йорданова Чорбаджиева 12.6.2001г. 10   д-р    
27492 14.8.2001г. Александър Александров Драйшу 12.6.2001г. 11   д.ф.н. 01.03.22 Фазова самомодулация в кубични нелинейни среди
27503 22.8.2001г. Иван Димитров Каназирски 19.6.2001г. 12   д-р    
27508 22.8.2001г. Елена Пенева Пенева 20.6.2001г. 7   д-р 02.16.01 Гравиметричен метод за определяне на геоида на територията на България
27507 22.8.2001г. Владимир Николов Сираковик 13.6.2001г. 11   д-р    
27506 22.8.2001г. Валери Каменов Колев 19.6.2001г. 8   д-р 05.03.06 Общините в България в управлението на демократическия сговор
27502 22.8.2001г. Нина Димитрова Димчева 19.6.2001г. 12   д-р 01.05.05 Ензими и електрохимични реакции с имобилизирани върху въглеродни материали ензими
27501 22.8.2001г. Анка Дянкова Станева 19.6.2001г. 12   д-р    
27500 22.8.2001г. Миляна Крумова Комшева 19.6.2001г. 12   д.х.н. 01.05.00  
27504 22.8.2001г. Таня Кирилова Фоглер 19.6.2001г. 12   д-р 01.05.10 Фенолни съединения в български видове Fraxinus
27499 22.8.2001г. Светлана Димитрова Симова 19.6.2001г. 12   д.х.н. 01.05.03 Съвременния ЯМР-спектрални методи за доказване структури на органични молекули и комплекси
27505 22.8.2001г. Димитър Иванов Димитров 19.6.2001г. 12   д-р 01.05.05 Приложение на компютърни симулации за изследване на двойния електричен слой на фазови граници метал-разтвор на електролит
27509 23.8.2001г. Теменужка Любенова Бандрова 20.6.2001г. 7   д-р 02.16.03 Знакова система за тридименсионални (3D) карти на населени места
27510 23.8.2001г. Митко Иванов Николов 20.6.2001г. 10   д-р 02.18.01 Изследване на възстановяването на детайли от автотракторната и земеделска техника с наварени покрития в газови смеси
27511 23.8.2001г. Добринка Борисова Атмаджова 20.6.2001г. 10   д-р    
27512 23.8.2001г. Валентин Стоянов Недев 20.6.2001г. 10   д-р 01.02.02 Динамика на манипулационни роботи в цилидрични координати с разпределени еластични и масови параметри
27513 23.8.2001г. Олег Марков Кръстев 20.6.2001г. 10   д-р 02.14.04 Снижаване на разхода на енергоресурс за тягови нужди чрез оптимално разпределения на заложения в графика за движение на влаковете ресурс от време
27514 23.8.2001г. Тодор Стоянов Кордоловски 20.6.2001г. 12   д-р 05.04.06 Културна политика на Гърция -1974-1989г
27515 23.8.2001г. Радослава Цветанова Станкова 20.6.2001г. 12   д-р 05.04.02 Сръбската литература ХІІ - ХІІІ в. В контекста на старобългарската книжнина/типологически паралели/
27516 23.8.2001г. Ефрем Ефремов Карамфилов 20.6.2001г. 12   д-р 05.04.10 Масонски идей и публицистичното творчество на Димо Кьорчев и йордан Бадев
27517 27.8.2001г. Степан Агоп Терзиян 22.6.2001г. 9   д.мат.н. 01.01.05 Минимаксни теореми и приложения към диференциални уравнения
27518 27.8.2001г. Христо Танев Танев 22.6.2001г. 9   д-р 01.01.12 Автоматичен анализ на текстове и решаване на многозначности в българския език
27519 27.8.2001г. Боян Георгиев Златанов 22.6.2001г. 9   д-р 01.01.04 Геометрични свойства на някои класове банахови пространства с безусловен базис
27540 29.8.2001г. Самих Иса Алтаама 27.6.2001г. 11 Сирия д-р 02.01.04 Реални реакции в структурни групи от втори клас
27539 29.8.2001г. Файз Ясин Аоу Ханиях 27.6.2001г. 11 Йордания д-р    
27536 29.8.2001г. Ирена Атанасова Младенова-Христова 27.6.2001г. 12   д-р 03.01.29 Епидемилогични проучвания върху инфекцията с Хеликобактер пилори
27537 29.8.2001г. Весела Стоянова Стоянова 27.6.2001г. 12   д-р    
27531 29.8.2001г. Михаела Емилова Колева 26.6.2001г. 12   д-р 01.03.22 Импулсно лазерно отлагане на феримагнитни тънки слоеве
27535 29.8.2001г. Чайка Кирилова Петрова 27.6.2001г. 12   д-р 03.01.50 Количество и разпределение на мастната маса при затлъстяване в детска възраст и значението им за по-късните му усложнения
27534 29.8.2001г. Генада Константинова Константинова-Антова 26.6.2001г. 12   д-р    
27533 29.8.2001г. Петър Ангелов Терзиев 26.6.2001г. 12   д-р 01.03.04 Квадруполни оператори от гледна точка на бозонни представяния на квантови алгебри
27532 29.8.2001г. Николай Атанасов Цинков 26.6.2001г. 12   д-р    
27530 29.8.2001г. Павел Христов Зехтинджиев 26.6.2001г. 11   д-р 02.22.01 Нощна миграция на птиците в България
27538 29.8.2001г. Димчо Георгиев Аджаров 13.6.2001г. 11   д.м.н. 03.01.12 Рационални подходи към най-честите порфирии (клинично-лабораторни, клинични и експериментални проучвания)
27520 29.8.2001г. Цветелина Петрова Ценева 25.6.2001г. 12   д-р 02.20.02 Изследване на характеристиките на микросензири за магнитно поле(Хол-сензори и магнитотранзистори)
27521 29.8.2001г. Росен Стефанов Иванов 25.6.2001г. 12   д-р    
27522 29.8.2001г. Ерначе Михайлова Спасова 25.6.2001г. 12   д-р    
27523 29.8.2001г. Диана Миткова Ненчева 25.6.2001г. 12   д-р 04.01.05 Създаване на генетично разнаообразие при хризантема чрез радиационен мутагенез и инвитро техники
27528 29.8.2001г. Соня Борисова Илиева 25.6.2001г. 15   д-р 05.11.00 Рефереиндум и демократичен процес
27524 29.8.2001г. Емануил Тодоров Димитров 25.6.2001г. 12   д-р 04.04.03 Проучвания върху еколого-биологичните и лесовъдствените особености на бялата акация в Североизточна България
27529 29.8.2001г. Стойно Стефанов Стойнов 26.6.2001г. 11   д-р   Едноверижна ендонуклеазна активност на змийската фосфодиестераза и използването й за картиране на ДНК-разгъващи се елементи
27527 29.8.2001г. Маргарита Иванова Пехливанова 25.6.2001г. 15   д-р 05.07.01 Професионалното самоопределение и идентификация на учителите
27526 29.8.2001г. Мариян Богоев Стоядинов 25.6.2001г. 15   д-р 05.01.17 Православното учение за Божията Благодат
27525 29.8.2001г. Мохамед Амохамед Сойдан 25.6.2001г. 15 Либия д-р 05.07.05 Комплексен подход при изследване на характерните травми във волейбола в процеса на спортната подготовка
27541 16.10.2001г. Халаф Омар Абдула 13.7.2001г. 5 Ирак д-р    
27542 17.10.2001г. Янко Тодоров Илиев 11.7.2001г. 14   д-р 03.01.23 Остри отравяния: клинико епидемологични характеристики, токсилогична помощ и здравни последици
27543 17.10.2001г. Мира Йорданова Григорова 11.7.2001г. 14   д-р 01.06.09 Радиационно индоцирани хромозомни аберации, анализирани с флуоресцентна ин ситу хибридизация
27575 31.10.2001г. Пенка Димитрова Гацева 25.10.2001г. 18   д-р 03.01.32 Проучвания върху здравно-хигиенните аспекти на наднорменото съдържание на нитрати в подземни водоизточници
27569 31.10.2001г. Тодорка Йорданова Георгиева 04.7.2001г. 14   д-р 05.04.17 Лексиката на Златоструй от XІІ век(с оглед на лексикосематичните групи)
27565 31.10.2001г. Светлозар Кирилов Иванов 02.7.2001г. 16   д-р 05.11.00 Ценностни дилеми в Българската политическа преса. Анализ на съдържанието на "Дума" и "Демокрация" по време на предизборните парламентарни кампании през 1990, 1994 и 1997г.
27566 31.10.2001г. Абдула Хусеин Мохамед 02.7.2001г. 16 Йемен д-р 05.07.03 Усъвършенстване на системата за професионално ориентиране на учащите в Република Йемен
27567 31.10.2001г. Галина Якова Моллова 04.7.2001г. 14   д-р    
27568 31.10.2001г. Антония Йорданова Недева 04.7.2001г. 14   д-р 05.04.06 Особености на френския символичен роман
27563 31.10.2001г. Анджелика Спасова Велкова 11.7.2001г. 14   д-р    
27570 31.10.2001г. Борислав Димитров Попов 04.7.2001г. 14   д-р    
27571 31.10.2001г. Мохамед Хасан Мохамед Махди Елбатран 03.7.2001г. 12 Египет д-р 05.02.18 Функциониране и управление на кооперативните структури на аграрната реформа в Р. Египет
27572 31.10.2001г. Милена Благоева Ангелова 03.7.2001г. 12   д-р 05.02.26 Ценови стратегии при експорта на български вина за Англия
27576 31.10.2001г. Нако Ангелов Начев 25.10.2001г. 18   д.мат.н. 01.01.02 Групови пръстени и алгебри на Абелеви групи
27574 31.10.2001г. Весела Григориева Лозанова 02.7.2001г. 14   д-р 05.08.04 Съвремеввият музей за изобразителни изкуства-динамичен културен център. Опит за семиотичен анализ
27561 31.10.2001г. Бойко Георгиев Коруков 11.7.2001г. 14   д-р 03.01.37 Диференциран подход хирургичното лечение на разпространения гноен перитонит
27562 31.10.2001г. Румяна Славева Костадинова 11.7.2001г. 14   д-р 03.01.38 Бррахиалплексуална анестезия в хирургията на рамо и горен крайник
27573 31.10.2001г. Юлияна Иванова Благоева-Яркова 03.7.2001г. 12   д-р 05.02.18 Ефективност на производството на краве мляко в Старозагорска област
27553 31.10.2001г. Татяна Владимирова Атанасова 09.7.2001г. 13   д-р    
27564 31.10.2001г. Емануил Пенчев Манолов 11.7.2001г. 14   д-р 03.01.44 Хирургично лечение на булозния емфизем
27546 31.10.2001г. Чавдар Иванов Попов 02.7.2001г. 14   д.изк. 05.08.04 Тоталитарно изкуство, идеология, организация, практика
27560 31.10.2001г. Светла Василева Стайкова 11.7.2001г. 14   д-р 03.01.15 Някои фактори повлияващи имунната реактивност при болни с ХБН на периодична хемодиализа и следбъбречна трансплантация
27547 31.10.2001г. Ирена Илиева Жекова 09.7.2001г. 13   д-р 02.21.07 Анализ на електрокардиограмата при външна дефибрилация на сърцето
27548 31.10.2001г. Весела Цветанова Кръстева 09.7.2001г. 13   д-р 02.21.07 Моделиране и изследване на импулсни форми и импеданс при трансторакална дифибрилация
27549 31.10.2001г. Димитър Георгиев Тонев 25.10.2001г. 18   д-р 03.01.38 Приложимос на подхода на съвременната периоперативна антибактериална профилактика при коремни операции-клинични и фармакоикономически проучвания
27550 31.10.2001г. Мария Георгиева Стефанова 02.7.2001г. 14   д-р 05.08.02 Източноправославното пеене и някои възможности за възприемането му в системата на българското училище в съвременни условия
27552 31.10.2001г. Нина Иванова Димитрова 02.7.2001г. 16   д.фил.н. 05.01.01 Социално-религиозни утопии в руския духовен ренесанс
27554 31.10.2001г. Никола Петров Милчев 04.7.2001г. 13   д.м.н. 03.01.45 Възможности за оптимизиране храненето на бременни жени
27555 31.10.2001г. Стефан Иванов Иванов 04.7.2001г. 13   д-р 03.01.46 Ранна диагностика на рака и преканцерозите на ендометриума чрез комбинирано прилагане на прогестеронов тест и утеруссонография
27556 31.10.2001г. Елина Филева Кършелова 04.7.2001г. 13   д-р 03.01.47 Роля на вариации в гените за метилентетрахидрофолат редукта За и гликопротеини За при оценка на риска за миокарден инфаркт
27557 31.10.2001г. Николай Григоров Димитров 04.7.2001г. 13   д-р 03.01.47 ПТКА на пациенти с ИБС- сръвнителна оценка на ранните и отдалечени резултати
27558 31.10.2001г. Ангел Николов Шопов 04.7.2001г. 13   д-р 03.01.42 Модифицирани методи за континентна деривация на урината след цистекомия по повод на карцином на пикучния мехур
27545 31.10.2001г. Биляна Богомилова Борисова 13.7.2001г. 5   д-р 01.08.01 Структурно-динамичен аналез и моделиране на ландшафти
27559 31.10.2001г. Иванка Огнянова Галева 04.7.2001г. 13   д-р 03.01.50 Клинико-генетична характеристика на муковисцидозата в ранното детство
27544 31.10.2001г. Милан Миланов Ичев 13.7.2001г. 5   д-р 01.07.04 Латерална литофациална изменчивост на докамбрийски вулканогенно-седиментни свити от централните родопи
27551 31.10.2001г. Магдалена Серафимова Серафимова-Лазарова 02.7.2001г. 14   д-р    
27577 19.11.2001г. Перо Благой Еленов 13.7.2001г. 5   д-р 02.22.01 Геохимични аспекти на замърсяване на околната среда в района на Девненския промишлен комплекс
27582 26.11.2001г. Александър Иванов Осиченко 19.9.2001г. 15   д-р 03.01.17 Спешно извънбъбречно очистване на кръвтапри остри интоксикации с барбиторати, фос, и гъби от фалоидната група
27581 26.11.2001г. Христинка Костадинова Хаджикостова 19.9.2001г. 15   д.м.н. 03.01.28 Възможности на нуклеарномедецинските методи в диагностиката на някои белодробни заболявания
27580 26.11.2001г. Георги Николаевич Балаценко 19.9.2001г. 15   д-р 03.01.39 Молекулярно-генетично проучване на фузионните BCR-ABL транскрипти при болни с хронична миелоидна левкимия: разпостранение и клинично значение
27578 26.11.2001г. Вангел Христов Василев 19.9.2001г. 8   д.т.н. 02.15.07 Моделиране на напрегнатото състояние на масивни хидротехн. Съоръжения
27579 26.11.2001г. Емил Славов Славов 19.9.2001г. 15   д-р 03.01.48 Проучване върху диагностичната стойност на количеството и състава на ИК при някои имунни заболявания
27583 30.11.2001г. Орлин Николов Борисов 22.11.2001г. 20   д.ю.н. 05.05.15 Съвременни проблеми на теорията и практиката на международния договор
27584 30.11.2001г. Видка Николова Кочева 22.11.2001г. 20   д.фил.н. 05.01.00  
27585 30.11.2001г. Петър Любомиров Николов 22.11.2001г. 20   д-р 05.02.21 Организиционно-икономически въпроси на агрохимическото обслужване в условията на пазарната икономика
27586 30.11.2001г. Веселин Спасов Симеонов 22.11.2001г. 20   д-р 05.07.03 Методология и методика на избор на кадри в строителството
27598 10.12.2001г. Катерина Димитрова Витманова 03.10.2001г. 16   д-р    
27595 10.12.2001г. Татяна Димова Славова 03.10.2001г. 15   д.филол.н. 05.04.17  
27603 10.12.2001г. Йорданка Димитрова Димова 08.10.2001г. 17   д-р 05.07.03 Рефлексията над химическото знание в началния етап на обучението по химия
27602 10.12.2001г. Валентина Стойчева Маргаритова 08.10.2001г. 17   д-р 05.07.05 Моделиране на психофизическата подготовка при ученици от началното училище
27601 10.12.2001г. Ирена Цонева Илиева 08.10.2001г. 17   д-р 05.05.15 Международно-правна закрила на лицата принадлежащи към малцинства на примера на Румъния и Югославия
27600 10.12.2001г. Емилия Кирилова Стерикова 08.10.2001г. 17   д-р 05.07.01 Дидактическите възгледи на д-р Васил Андреев Манов (1878-1946)
27599 10.12.2001г. Мариела Великова Михова 08.10.2001г. 17   д-р    
27590 10.12.2001г. Иван Димитров Карайотов 02.10.2001г. 9   д.ист.н. 05.03.12 Бронзовото монетосечене на Масамбрия
27589 10.12.2001г. Хабаши Хабаши Елсайд Гауши 02.10.2001г. 13 Египет д-р 05.02.18 Състояние и насоки за развитие на земеделските кооперации в Р. Египет
27596 10.12.2001г. Васко Илиев Добрев 03.10.2001г. 12   д-р 02.01.03 Създаване и изследване на механична безстепенна предавка за управление на верижни машини
27591 10.12.2001г. Стойчо Георгиев Грънчаров 02.10.2001г. 9   д.ист.н. 05.03.04 Раждане, изграждане и развитие на балканските национални държави от началото на ХІХ век до края на Първата световна война.Съпоставителен разказ
27592 10.12.2001г. Станислав Тодоров Станилов 02.10.2001г. 9   д.ист.н. 05.03.12 Художествения метал на езическа България
27593 10.12.2001г. Гинка Александрова Бакърджиева 03.10.2001г. 15   д-р 05.04.18 Вариативност на диалогичния дискурс
27594 10.12.2001г. Бойко Пенчев Пенчев 03.10.2001г. 15   д-р 05.04.02 Моделирането на аза при модерните кръгове и движения в българската литература от първата четвърт на ХХ век
27588 10.12.2001г. Светла Петрова Петрова 02.10.2001г. 13   д-р 05.02.18 Приложение на логистичната концепция в дейноста на транспортно-спедиторска фирма
27587 10.12.2001г. Тодорка Вълева Червенкова 01.10.2001г. 14   д-р 02.04.01 Теоретични и приложни възможности на читиримерния потенциал при анализа на процеси в ел. мех. Преобразователи
27597 10.12.2001г. Диана Страхилова Смилкова 03.10.2001г. 16   д-р 03.01.47 Коронарна недостатъчност при пациенти с ревматични и дегеративни сърдечни пороци.
27610 12.12.2001г. Боряна Панчева Николова-Лефтерова 09.10.2001г. 1   д-р    
27614 12.12.2001г. Васил Иванов Рокоманов 10.10.2001г. 16   д-р 05.08.04 Сценографията между свещенното и профанното
27619 12.12.2001г. Юлиан Рангелов Лазаров 12.10.2001г. 6   д-р 04.02.10 Проучване възможности за селекция на толерантни към неблагоприятни условия на отглеждане породи и хибриди на копринената пеперуда
27618 12.12.2001г. Димитър Стефанов Димитров 12.10.2001г. 6   д-р 04.02.07 Проучване върху възможностите за създаване на линия за висока плодовитос при тънкорунни овце
27617 12.12.2001г. Йорданка Станоева Димитрова 06.12.2001г. 21   д.х.н. 01.05.03  
27616 12.12.2001г. Владислав Христов Христов 06.12.2001г. 21   д-р 03.01.42 Обструктивно инкеричен синдром в условията на спешност
27615 12.12.2001г. Веселин Желязков Маргаритов 29.10.2001г. 20   д.п.н. 05.07.05 Система за психофизическа подготовка на учениците от началното училище
27613 12.12.2001г. Аглика Иванова Стефанова 10.10.2001г. 16   д-р 05.08.01 Мелодрама през погледа на теорията
27611 12.12.2001г. Елисавета Лазарова Пенева 09.10.2001г. 13   д-р 01.04.08 "Изменчивост на свободната повърхност в Черно море, на циркулацията и обмена със Средиземно море, оценени по спътникови и наземни данни"
27609 12.12.2001г. Христо Цветанов Търнев 09.10.2001г. 13   д-р 01.03.13 Газови разряди създавани от разпостраняващи се електромагнитни вълни
27608 12.12.2001г. Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева 09.10.2001г. 13   д-р 01.05.04 Комплекси на мед /ІІ/ с антихипертензивни лекарствени препарати
27607 12.12.2001г. Нели Николова Минчева-Пенева 09.10.2001г. 13   д-р 01.05.04 Синтез и структура на паладиеви и златни комплекси с биолиганди
27606 12.12.2001г. Емил Деянов Манев 09.10.2001г. 13   д.х.н. 01.05.05 Ефекти на ПАВ и повърхностни сили в тънки течни филми
27605 12.12.2001г. Маргарита Валентинова Габровска 09.10.2001г. 13   д-р 01.05.16 Никел-съдържащи слоести системи: получаване структурна модификация и оценка на каталитичната им активност
27604 12.12.2001г. Латинка Крумова Владимирова 09.10.2001г. 13   д-р 01.05.04 Определяне на кислородната стехиометрия на свръхпроводящи медни оксиди
27612 12.12.2001г. Петер Бартуш 10.10.2001г. 9 Германия д-р 02.15.20 Водностопанска структура и модел за многокритериална оценка при териториалното планиране на водити в окръг Висмар
27627 19.12.2001г. Галя Стоянова Иванова 16.10.2001г. 14   д-р 05.02.07 Отчетно-калкулативни аспекти на разходите и себестойността в предприятията от открития въгледобив
27628 19.12.2001г. Цветан Стоилов Манчев 16.10.2001г. 14   д-р 05.02.05 Финансови кризи и преструктуиране на финансовата система - теория , национална и международна практика
27631 19.12.2001г. Валентин Иванов Михайлов 16.10.2001г. 14   д-р    
27629 19.12.2001г. Диана Иванова Терзийска 16.10.2001г. 14   д-р 05.02.18 Анализ на позиционирането на България като туристическа дестинация с оглед разширяването на обмена на туристи
27625 19.12.2001г. Михаил Иванов Груев 16.10.2001г. 10   д-р 05.03.06 Българите мюсюлмани в държавната политика на България(1944-1959)
27624 19.12.2001г. Николай Ангелов Нанев 16.10.2001г. 10   д-р 05.03.21 Аудиовизуалния архив на БНТ
27623 19.12.2001г. Петър Кирилов Нешев 15.10.2001г. 18   д-р 05.06.01 Когнитивната психология-генезис и състояние
27622 19.12.2001г. Доротея Милкова Цацова 15.10.2001г. 18   д-р 05.07.03 Модел на чуждоезиково обучение с помоща на компютър в средното училище
27621 19.12.2001г. Георгиос Димитриос Папапанайоту 15.10.2001г. 18   д-р    
27630 19.12.2001г. Ралица Георгиева Маринова 16.10.2001г. 14   д-р 05.02.05 Модел за оценка на финансиране с лизинг
27620 19.12.2001г. Оля Борисова Харизанова 15.10.2001г. 18   д-р 05.01.13 Реторическото парламентарно общуване в България(1990-1996)
27626 19.12.2001г. Христо Димитров Попов 16.10.2001г. 10   д-р 05.03.12 Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VІ - ! Век преди Христа
27634 20.12.2001г. Иван Максимов Пършоров 17.10.2001г. 13   д.т.н. 02.01.02 Процеси и състояния свързани с динамична релаксация в легиран мартензит
27635 20.12.2001г. Христо Димитров Славчев 17.10.2001г. 13   д-р 02.01.09 Създаване на автоматичен дросел-обратен клапан с падаща статична характеристика
27633 20.12.2001г. Ивайло Людмилов Търнев 17.10.2001г. 17   д.м.н. 03.01.19 Клинико-генетично и епидемиологично проучване на шест новооткрити наследствени невромускулни заболявания сред ромите в България
27632 20.12.2001г. Величко Иванов Панайотов 17.10.2001г. 16   д-р 05.04.18 Българско-словашкият лексикален паралелизъм в лигвогеографски аспект
27636 20.12.2001г. Запрян Георгиев Запрянов 17.10.2001г. 13   д-р 02.18.01 Изследване на работен орган за прибиране на главесто зеле
27643 27.12.2001г. Петър Димитров Петров 23.10.2001г. 14   д-р 01.05.06 Активатори на анионната полимеризация на е-капролактама
27649 27.12.2001г. Тодор Димитров Тодоров 26.10.2001г. 11   д-р 01.01.09 Изопараметрика в метода на крайните елементи
27648 27.12.2001г. Петър Пейнов Петров 26.10.2001г. 11   д-р 01.01.09 Апроксимационни задачи с ограничения
27647 27.12.2001г. Павел Христов Бойчев 26.10.2001г. 11   д-р 01.01.12 Език и система вазирани на ЛОГО
27646 27.12.2001г. Симеон Христов Съйнов 23.10.2001г. 14   д.ф.н. 01.03.22 Изследвания върху нарушеното пълно вътрешно отражение на светлината и неговото приложение
27642 27.12.2001г. Христо Аргиров Аргиров 23.10.2001г. 14   д-р 02.09.06 Създаване и изследване на високоазотна стомана за крепежни елементи на ядрени риактори
27641 27.12.2001г. Мария Недялкова Иванова 22.10.2001г. 19   д-р 05.11.02 Разпадът на Югославия и войната в Босна и Херцеговина като етап от реорганизацията на югопространството
27640 27.12.2001г. Красимира Желязкова Вучкова 22.10.2001г. 19   д-р 05.07.03 Обобщението в обучението по биология -6 клас
27639 27.12.2001г. Елена Александрова Манчева 22.10.2001г. 19   д-р    
27638 27.12.2001г. Русанка Петкова Манчева 22.10.2001г. 19   д-р 05.06.10 Ценностна система на личността в пубертетната възраст
27637 27.12.2001г. Иван Димитров Карагьозов 22.10.2001г. 19   д.п.н. 05.07.04 Модели на психолого-педагогическа оценка и трансформация на двеиантното поведение в детско-юношеската възраст
27644 27.12.2001г. Георги Иванов Райновски 23.10.2001г. 14   д-р 01.03.04 Колективни и едночастични възбуждания в преходните ядра 123,124 І и 123 Хе
27645 27.12.2001г. Венцеслав Христов Съйнов 23.10.2001г. 14   д.ф.н. 01.03.22 Изследвания в областта на изобразителната холография, холографската и лазерна интерферометрия
27671 31.12.2001г. Румяна Стефанова Лютакова 31.10.2001г. 17   д-р 05.04.20 Англицизмите в българския и румънския език
27664 31.12.2001г. Радостина Ангелова Ангелова 31.10.2001г. 14   д-р 02.12.03 Изследване на процеса на аеродинамично предене
27665 31.12.2001г. Георги Митков Павлов 31.10.2001г. 14   д-р 02.01.50 Използване на преобразуватели с изк
27666 31.12.2001г. Евгений Александров Хаджиев 31.10.2001г. 18   д-р 03.01.39 Приложение на резултатите от имунофенотипизацията и молекулярния анализ в диагностиката на хроничната лимфоцитна левкимия
27667 31.12.2001г. Георги Стефанов Царянски 31.10.2001г. 18   д-р 03.01.38 Постоянно монитониране на смесената венозна сатурация за оценка на кислородния транспорт на пациенти след сърдечни операции
27668 31.12.2001г. Дойчин Николаев Минчев 31.10.2001г. 18   д.м.н. 03.01.28 Диагностични възможности на нуклеарно-медицинските изследвания при някои заболявания на хранопровода
27669 31.12.2001г. Михаил Вергилов Велков 31.10.2001г. 18   д-р 03.01.37 Вторични оперативни намеси върху щитивидната жлеза
27663 31.12.2001г. Мима Миркова Илчовска 30.10.2001г. 14   д-р 04.01.14 Проучване на възможностите за безвекторен пренос на гени при царевицата
27651 31.12.2001г. Валентин Цветанов Кожухаров 29.10.2001г. 20   д-р 05.01.17 Дидактически аспект на православното християнско образование
27670 31.12.2001г. Джорджета Димитру Болд 31.10.2001г. 17   д-р    
27650 31.12.2001г. Желязка Димитрова Райкова-Бозова 29.10.2001г. 20   д-р 05.07.03 Изследване на възможността за надграждане на знанията за електромагнитни явления от общообразователния минимум в средното училище
27661 31.12.2001г. Александър Александров Везенков 30.10.2001г. 11   д-р 05.03.06 Урбанизация и демографски измененя в Б-я
27660 31.12.2001г. Силвия Трифонова Трифонова 30.10.2001г. 15   д-р 05.02.05 Паричен съвет - състояние и перспективи
27659 31.12.2001г. Ангел Маринов Вранчов 29.10.2001г. 16   д-р    
27658 31.12.2001г. Ангел Иванов Ангелов 29.10.2001г. 20   д-р 05.07.05 Патриотичния характер на българския спортен периодичен печат в годините между двете световни войни 1918-1944
27657 31.12.2001г. Елена Георгиева Дичева 29.10.2001г. 20   д-р 05.07.01 Необходимост и възможности за корекционно-възпитателната дейност с 6-7 годишни "трудни" деца от непълни семейства
27656 31.12.2001г. Мила Иванова Серафимова 29.10.2001г. 20   д-р 05.04.10 Управление на медиите-етичен аспект
27655 31.12.2001г. Тодора Михаил Пападопулу 29.10.2001г. 20   д-р    
27654 31.12.2001г. Соня Райчева Спилкова 29.10.2001г. 20   д-р 05.07.03 Хуманизиране на професионалната учителска подготовка
27652 31.12.2001г. Таня Иванова Вълкова 29.10.2001г. 20   д-р 05.07.03 Изучаване на алгоритмичните действия 1-4 клас от позициите на алгоритмичния подход
27653 31.12.2001г. Иван Димитров Иванов 29.10.2001г. 20   д-р 05.11.00 Престъпността при непълнолетните в Република България
27662 31.12.2001г. Рашо Станев Рашев 30.10.2001г. 11   д.ист.н. 05.03.12 Българска езическа култура през 7-9 век.

<< Oбратно