VIRTUAL  INFO  CENTER FOR  PHD STUDENTS
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНИ СЪВЕТИ

 Математически СНС:
 СНС по информатика и математическо моделиране
 СНС по математика
 СНС по приложна математика и механика
 Химически СНС:
 СНС по неорганична и аналитична химия
 СНС по органична химия и органична технология
 СНС по химия и технология на полимерите и полимерните материали
 СНС по неорганични технологии и металургия
 СНС по физикохимия
 СНС по фармация
 Биологически СНС:
 СНС по микробиология, вирусология и имунология
 СНС по ботаника и микология
 СНС по физиология и биохимия на растенията
 СНС по генетика
 Геолого-географски СНС:
 
 СНС по електротехника, електроника и автоматика:
 СНС по автоматика и системи за управление
 СНС по електронна и компютърна техника
 СНС по електротехника
 СНС по радиоелектронна и комуникационна техника
 Физически СНС:
 СНС по радиофизика, физична и квантова електроника
 СНС по ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия/a>
 СНС по физика на кондензираната материя
 СНС по геофизика
 Архитектурни СНС:
 СНС по строителни материали и изолации
 СНС по геодезия
 СНС по високо и ниско строителство
 СНС по архитектура
 СНС по минни науки
 СНС по строителна механика
 СНС по водно строителство
 СНС по исторически науки:
 СНС по стара и средновековна история, археология и етнография
 СНС по нова и най-нова история
 Медицински СНС:
 СНС по кардиология, белодробни болести, нефрология, физиотерапия и спортна медицина
 СНС по рентгенология, нуклеарна медицина, лъчелечение, радиобиология и радиационна хигиена
 СНС по неврология и психиатрия
 СНС по хигиена, професионални заболявания и социална медицина
 СНС по гастроентерология, ендокринология, хематология, клинична лаборатория и хранене
 СНС по дерматология, венерология, инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и хелминтология
 СНС по военна медицина
 СНС по хирургия
 СНС по офталмология и оториноларингология
 СНС по майчинство и детство
 СНС по стоматология и ЛЧХ
 Агрономически СНС:
 СНС по почвознание, агрохимия и общо земеделие
 СНС по лесотехнически науки
 СНС по хранително-вкусови технологии
 СНС по лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство
 СНС по растениевъдство
 СНС по растителна защита и агроекология
 СНС по ветеринарна медицина:
 СНС по ветеринарна медицина
 СНС по животновъдство
 СНС по обществени науки:
 
 Филологически СНС:
 СНС по езикознание
 СНС по литературознание
 Машинни СНС:
 СНС по енергийни технологии и машини
 СНС по земеделска и горска техника
 СНС по корабостроене и корабоплаване, морски науки и технологии
 СНС по машиностроителни технологии и машини
 Икономически СНС:
 СНС по стопанска информация, счетоводство и финанси/a>
 СНС по икономическа теория, национално и световно стопанствои
 СНС по отраслова и фирмена икономика
 СНС по управление на икономиката
 Научна комисия по изкуствознание и изкуства:
 СНС по изкуствознание и изобразителни изкуства
 СНС по театрознание, театрално изкуство, кинознание и киноизкуство
 СНС по музикознание и музикално изкуство
 Педагогически СНС:
 СНС по педагогика
 СНС по теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка
 Правни СНС:
 СНС по правни науки
 СНС по национална сигурност