VIRTUAL  INFO  CENTER FOR  PHD STUDENTS
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН УЧЕБЕН  ПЛАН
за подготовка на докторанти
по научните специалности от областта
02.00.00. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

No

Дисциплина

Хорариум

Лекции

часа

Упражнения часа

1.

Законова база и структура

на дисертационния труд

10

-

2.

Средства за автоматизация на научните изследвания

10

10

3.

Методи за теоретично

изследване

20

10

4.

Методи за експериментално изследване

20

10

5.

Методи за оптимизация

20

10

6.

Методология на научните изследвания

10

-

7.

Икономически аспекти  на научните изследвания

10

4

8.

Защита на интелектуалната собственост

10

4

9.

Научна комуникация

10

4

10.

Западен език

200


Забележка: Учебният план и хорариумът на отделните дисциплини е примерен.