VIRTUAL  INFO  CENTER FOR  PHD STUDENTS
ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИК, НАРЕДБА

  Закон за висшето образование  
  Закон за научните степени и научните звания  
  Правилник за прилагане на закона за научните степени и научните звания  
  Наредба за условията и реда за приемане и обучение на докторанти 
  Закон за насърчаване на научните изследвания